Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2018–11/2019

Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät riskit ovat Suomen suurimpia terveyteen vaikuttavia tekijöitä, mutta niitä ei ole aiemmin pohdittu kattavasti elintarvikevalvonnan kustannusvaikuttavuuden kannalta. Taloudellinen taakka sairauksista ja niiden ehkäisystä jakautuu useille tahoille, eikä koko elintarvikeketjulle, ml. juomavesi, ole tehty yleiskatsausta tärkeimmistä kustannuksia aiheuttavista mikrobiologisista, kemiallista ja ravitsemuksellisista tekijöistä, vaikka kustannusarvioita onkin tehty yksittäisille elintarvikeketjun osille. Lisäksi on tarpeen arvioida nykytilanteen muutosten, esimerkiksi norminpurun, vaikutuksia elintarviketurvallisuuteen ja sitä kautta kansanterveyteen sekä valvonnan, omavalvonnan ja sairastamisen aiheuttamiin kustannuksiin. Yleiskatsauksen tulosten perusteella valvontaa voidaan kohdistaa kustannustehokkaasti kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi samalla kun tarkastellaan eri normien purkamisen mahdollisuutta ja vaikutuksia. Elintarviketurvallisuuden todentamisesta saadaan lisäarvoa suomalaisten elintarvikkeiden viennin tueksi.

Hankkeessa tutkitaan yhteiskunnalle, yrityksille ja kuluttajille koituneita kuluja ruokaan liittyvien tautien ja epidemioiden hoidosta sekä elintarvikkeiden ja juomaveden valvonnasta. Kansantaloudellisesti merkittävimmät ruokajärjestelmän riskit tunnistetaan kokonaisvaltaisen kustannusanalyysin perusteella ja arvioidaan, miten olemassa olevia resursseja voitaisiin suunnata kansanterveyden kannalta tehokkaimmin panostamalla eniten vaikuttaviin tekijöihin ja purkamalla sääntelyä  toisaalla.

Hankkeen päätavoitteet ovat

  1. tunnistaa suurimmat ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät terveydelliset ja taloudelliset riskit Suomessa sekä niihin vaikuttavat tekijät,
  2. luokitella tulosten perusteella riskit ja niihin vaikuttavat tekijät riskinhallinnan priorisoimisen tueksi,
  3. kartoittaa viennille kriittiset elintarviketurvallisuustekijät ja vientiehtojen  kannalta oleelliset valvontatarpeet,
  4. laatia taloustieteellinen laskelma nykytilasta elintarvikeperäisten tautien hoidon, ehkäisyn ja elintarvikevalvonnan kulujen kannalta ja
  5. arvioida etenemisehdotusten taloudellisia vaikutuksia,
  6. tuoda esiin ensisijaiset elintarviketurvallisuuden tutkimuskohteet ja tiedonpuutteet sekä
  7. kartoittaa elintarvikelainsäädännön sallimia  joustomahdollisuuksia (norminpurku).

Elintarviketurvallisuuteen liittyvää terveydellistä ja taloudellista taakkaa lähestytään esimerkkitapausten kautta. Valittaessa esimerkkejä mikrobiologisista, kemiallisista ja fysikaalisista elintarvikevaaroista ja ravitsemuksellisista tekijöistä painotetaan esimerkkitekijän merkittävyyttä sekä saatavilla olevaa tietoa vaikutuksista ja kustannuksista. Lisäksi tekijät pyritään valitsemaan siten, että niiden aiheuttamat kustannukset kohdistuvat eri osiin elintarvikeketjua tai aiheutuvat kestoltaan erityyppisistä sairauksista.  Taloudellista  merkittävyyttä tarkastellaan  sairauksien, valvontakulujen, alkutuotannon  ja teollisuuden näkökulmista.

Arviossa on välttämätöntä ottaa huomioon se, että ruokaan ja talousveteen liittyvät raportoidut sairaustapaukset kattavat vain pienen osan sairastumisten todellisesta määrästä. Mikrobiologisten, kemiallisten tai ravitsemuksellisten elintarvikevaarojen yhdistäminen pitkällä aikavälillä ilmeneviin tauteihin, esim. syöpiin, on ongelmallista, mutta oleellista kansanterveysriskien kokonaistarkastelun kannalta. Tältä osin hanke tekee osin uraauurtavaa työtä. Kansanterveydellisten vaikutusten ja niiden kustannusten tarkastelussa hyödynnetään monitieteistä yhteistyötä, jotta ongelmakenttää voidaan tarkastella eri näkökulmista ja laatia etenemisehdotuksia päätöksentekijöille.

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Pirkko Tuominen, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 0400 211 624, etunimi.sukunimi(at)evira.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten riskinarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä