Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja seuranta on panostus turvallisuuteen ja hyvinvointiin

Kokoava ja tehokas toimintamalli ilmastoriskien arviointiin

Sää- ja ilmastoriskien hallintaa muuttuvassa maailmassa voidaan kehittää ottamalla käyttöön yhteinen toimintamalli ilmastoriskien arvioimiseksi. Tässä Policy Briefissä ehdotettavan toimintamallin peruspilarina on ajantasainen ja johdonmukaisesti koottava riskitieto. Riskitietoon perustuen laaditaan säännöllisin väliajoin päivitetty ilmastoriskiarvio.
Arvioiden tekemiseen tarvitaan jatkuvaa tietoa ilmaston ja yhteiskunnan menneestä ja tulevasta kehityksestä.

Toimintamalli luo edellytyksiä kehittää nykyistä turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa sekä tehostaa sopeutumista ilmastonmuutokseen, sillä se
- antaa kattavan tietopohjan ilmastoriskien hallitsemiksi sekä taloudellisten, terveydellisten ja ekologisten vaikutusten vähentämiseksi,
- yhtenäistää ilmastoriskien arviointia eri hallinnonaloilla,
- tarjoaa keinon sovittaa yhteen ilmastoriskien ja muiden riskien arviointeja,
- soveltuu hallinnon eri tasoille ja eri toimijoille ja
- tukee kansallista ja kansainvälistä raportointia.

Kieliversiot: