Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Arviointi: Valtionhallinnon tulosohjausmallissa tunnistettavissa selkeitä kehittämiskohteita

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2021 8.51
Tiedote 303/2021

Valtionhallinnon tulosohjausmallin nykytilaa ja kehitystarpeita on tarkasteltu 11. toukokuuta julkaistussa arvioinnissa. Tulosohjauksessa on tapahtunut viime vuosina selvää, joskin hallinnonaloittain hyvin vaihtelevaa, kehitystä. Tulosohjaus on monilla hallinnonaloilla kehittynyt strategisempaan suuntaan, samalla kun vuoropuhelu ministeriön ja ohjattavan viraston välillä on parantunut. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tulosohjaukseen kohdistuu kuitenkin useita uudistustarpeita.

Arvioinnin johtopäätöksinä todetaan, että valtionhallinnon toimintaympäristö on muuttunut aikaisempaa monisyisemmäksi, mikä edellyttää entistä poikkihallinnollisempaa, pidemmän aikajänteen tarkastelutapaa tulosohjauksessa. Lisäksi suhde poliittiseen ohjaukseen ja budjettiohjaukseen hakee paikkaansa. Tarvetta on myös yhdenmukaisemmille käytännöille hallinnonalojen välillä.

Käytäntöjen yhdenmukaistaminen, selkeämpi viitekehys ja uudet lähestymistavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseen ovat arvioinnissa tunnistettuja tulosohjausmallin kehittämiskohteita. Lisäksi tulosohjauksen tiedonhallintaa sekä sähköisiä järjestelmiä tulisi kehittää voimakkaasti.

Arviointi suosittelee seuraavia toimenpiteitä tulosohjausmallin kehittämiseksi:

  • dialogin ja vertaisoppimisen vahvistaminen
  • poikkihallinnollisemman ja ilmiölähtöisemmän vaikuttavuuden ohjauksen kehittäminen
  • tuloksellisuuden käsitteistön päivittäminen erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta
  • kannustinmekanismien sekä asiakas- ja kansalaisnäkökulman kokeilut
  • tulosohjauksen ja budjettiohjauksen välisen kytkennän selkeyttäminen
  • ennakoinnin ja toimintaympäristön analyysin vahvistaminen osana tulosohjausprosessia
  • tiedonhallinnan ja sähköisten järjestelmien kehittäminen.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvasta hankkeesta ovat vastanneet 4FRONT Oy, Frisky & Anjoy ja Tampereen yliopisto.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 1252 370, [email protected] sekä  neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, p. 02955 30047, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.