Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Datan hyödyntäminen lisää innovaatioita ja kasvua

Government Communications Department
Julkaisuajankohta 16.3.2017 10.25
Tiedote 113/2017

Dataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntäneiden yritysten liikevaihto kasvoi informaatio- ja viestintätoimialan yrityksissä, kertoo 16. maaliskuuta julkaistu raportti avoimen datan vaikuttavuudesta. Avoimen datan hyödynnettävyyttä voitaisiin parantaa yhtenäistämällä julkishallinnon tiedonhallintakäytäntöjä.

Raportissa kartoitetaan keskeisten perusrekisterien avoimuutta, selvitetään avoimen datan taloudellisen vaikuttavuuden arviointiin tarvittavien mittareiden saatavuutta sekä mahdollisuutta vaikuttavuusarviointiin tarvittavien tietojen systemaattiseen keräämiseen. Lisäksi siinä valotetaan avoimen datan käytön ja yritysten innovaatioiden tuottamisen sekä taloudellisen menestyksen välistä yhteyttä. Raportissa esitetään myös konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla perustietovarantojen vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä.

Avointa dataa kannattaa hyödyntää

Keskeisten julkisen sektorin tietovarantojen suurin käyttäjäryhmä ovat yritykset. Raportti osoittaa, että avointa dataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntävät yritykset tekevät markkinoiden kannalta uusia tavara- ja/tai palveluinnovaatioita suhteellisesti useammin kuin muut yritykset.

Avoimen datan käyttö liittyy vahvasti massadatan, eli suuraineistojen tai erittäin suurten tietoaineistojen, käyttöön. Myös massadatan käytön ja innovaatioiden tuottamisen todennäköisyyden välillä löytyy yhteys. Dataa uusien palveluiden ja/tai tuotteiden kehittämisessä hyödyntäneiden informaatio- ja viestintätoimialan yritysten liikevaihto kasvoi vuosina 2012 – 2014 keskimäärin yli 17 prosenttia enemmän kuin niillä saman toimialan yrityksillä, jotka eivät hyödyntäneet dataa innovaatioissaan. Eri tietotyypeistä liikennetietojen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa liittyi huomattavasti liikevaihdon kasvuun.

Datan avoimuus ei riitä – tarvitaan tiedonhallinnan työkaluja

Datan avaaminen on varsin pitkällä keskeisissä rekisteritietoja hallinnoivissa organisaatioissa. Budjettisyyt ovat yhä osin esteenä datan avaamiseen. Julkisen datan avoimuus on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys sen laajalle hyödyntämiselle. Eri virastojen ja hallinnonalojen tiedonhallintakäytännöt ovat epäyhtenäisiä. Lisäksi tietojen hallinnassa ja ohjauksessa on kehitettävää. 

Tiedonhallintaan on kehitetty hyviä työkaluja, kuten tietotilinpäätös, mutta niitä ei ole otettu laajasti käyttöön. Avoimen datan löydettävyys on haasteellista pirstaleisen jakelun takia. Tarvitaan enemmän vuoropuhelua datan tarjoajien ja käyttäjien välillä sekä hallinnonalat ylittäviä parhaita käytäntöjä yhtenäisten avoimen datan hallinta- ja tarjontamallien luomiseksi. 

Datatalouden mekanismeja tulisi tutkia laajemmin

Avoimen datan taloudellisen vaikuttavuuden tutkimisen suurimpana haasteena on tällä hetkellä systemaattisen tiedonkeruun puute avoimen datan hyödyntämisestä. On kuitenkin huomattava, että avoin data muodostaa vain pienen osan eri käyttäjäryhmien hyödyntämästä datasta.

Datatalouden mekanismien ymmärtämiseksi tarvittaisiin tutkimustietoa yritysten datan käytöstä ja taloudellisista vaikutuksista laajemmin. Aihealueen aineistoanalyysiin perustuvan tutkimuksen mahdollistamiseksi tulisi kehittää datan käyttöä kuvastavaa tilastoaineistojen keräämistä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtama hanke toteutettiin Etlan ja Open Knowledge Finlandin yhteistyönä. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen ohjausryhmään on osallistunut liikenne- ja viestintäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön, ulkoasiainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön edustajia.

Raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Heli Koski, ETLA, puh. +358 50 466 3214, heli.koski(at)etla.fi