Hyppää sisältöön

Raportti: Digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksia on mahdollista arvioida

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintavaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2022 9.13
Tiedote 703/2022

Kestävyyden huomioiminen organisaatioiden toiminnassa on tulossa yhä keskeisemmäksi. Julkisen sektorin palvelujen digitalisointi nähdään yhtenä vaihtoehtona vähentää julkisen hallinnon palveluntuotannon ympäristövaikutuksia. Digitaaliset palvelut voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita negatiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa liikkumisen ja vastaanottotilojen lämmitystarpeen sekä paperinkulutuksen vähentyessä.

Tavoitteena konkreettiset työkalut ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin

Kestävä digitalisaatio – Julkisen sektorin digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutukset -tutkimushankkeessa selvitettiin julkisen sektorin palvelujen digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä menetelmiä niiden arvioimiseksi. Esimerkkisektoriksi valittiin sosiaali- ja terveyspalvelut, sillä tällä alalla digitalisaatiolla odotetaan olevan keskeinen asema toiminnan kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena oli luoda konkreettisia käytännön työkaluja digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksien arvioimiseksi.

Hankkeessa laadittiin tutkimustietoon perustuva viitekehys, joka tukee julkisten palveluiden digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointia. Viitekehyksen pohjalta luotiin myös käytännön toimintamalli julkisen sektorin digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Viitekehystä testattiin kahden sosiaali- ja terveyssektorille sijoittuvan tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksissa tarkasteltiin myös digitaalisten palvelujen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia heijastevaikutuksia.

Arviointi tärkeää jo palveluiden suunnitteluvaiheessa

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi jo digitaalisten palvelujen suunnitteluvaiheessa on olennaista. Politiikkatoimilla voitaisiin olennaisesti nopeuttaa digitalisaation ilmastovaikutusten arvioinnin yleistymistä. Samalla on tärkeä jatkaa kehitystyötä, sillä ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi on integroitumassa kaikkeen julkisen sektorin tekemiseen. Tiedon määrä ja laatu ovat tärkeässä roolissa digitaalisten palvelujen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Hankkeessa saavutettiin useita tuloksia ja johtopäätöksiä. Teoreettisen viitekehyksen muodostaminen oli mahdollista, mutta kaikille sektoreille sopivan toimintamallin luomisen sijaan hanke ehdottaa käytännön tehtävälistaa tukemaan digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointia. Jokainen palvelun digitalisointi tai uuden digitaalisen palvelun toteuttaminen aiheuttaa myös negatiivisia ilmastovaikutuksia. Digitalisoinnin suunnittelu ja toteutus vaikuttavat olennaisesti siihen kuinka suuret palvelun ilmastovaikutukset ovat, ja tämän vuoksi arviointi tulisi toteuttaa ainakin suurempien digitalisointihankkeiden yhteydessä.

Digitalisaatio on laaja, systeeminen muutos. Digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta on keskeistä edistää moninäkökulmaista ja -menetelmäistä vaikutusten arviointia. Digitaaliset palvelut kytkeytyvät ihmisiin ja ihmisten toimintatapoihin. Palvelujen vaikutukset ovat monensuuntaisia ja yhteenkietoutuneita, minkä vuoksidigitalisaation sosiaaliset ja yhteiskunnalliset heijastevaikutukset sekä ilmasto- ja ympäristövaikutukset voivat olla saman asian kaksi puolta.

Lisätietoja: Director Riikka Sievänen, MMT, KPMG Oy Ab, p. 040 679 2632, [email protected], professori Helinä Melkas, LUT-yliopisto, p. 040 588 1400, [email protected], professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 629, [email protected] ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Markus Rahkola, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 139, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.