Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Valtionhallinnon TKI-toiminnan painopisteiden valintaan tarvitaan lisää koordinaatiota ja yhteinen menettelytapa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.1.2019 9.20
Tiedote 51/2019

Valtionhallinnon tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatiotoiminnan strategiavalintoihin esitetään lisää koordinaatiota. Kaikkien hallinnonalojen yhteinen menettelytapa ja roolitus tukevat strategiavalintojen tekemistä ja seurantaa, todetaan 31. tammikuuta julkaistussa raportissa. Etlatiedon, Gaia Consultingin ja Hellonin yhteinen julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

OECD:n maa-arvioinnissa 2017 esitettiin kritiikkiä, jonka mukaan suomalaiselta tutkimus- ja innovaatiopolitiikalta puuttuu visio. Strategisen vision puuttuminen onkin johtanut valtionhallinnon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön siiloutumiseen: eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot ovat tuottaneet ja hyödyntäneet tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa.

”Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi” -raportti ehdottaa selkeää roolitusta tukemaan strategiavalintojen tekemistä ja seurantaa. Keskeisessä roolissa on kuhunkin ministeriöön sekä Suomen Akatemiaan ja Business Finlandiin perustettava kokopäiväisen TKI-johtajan tehtävä. Raportissa kuvattu prosessi on uusi, kustannustehokas, kevytrakenteinen ja kaikkien hallinnonalojen yhteinen, koordinoitu menettelytapa kansallisten strategisten TKI-painopistevalintojen tekemiselle. Se vastaa myös tutkimus- ja innovaationeuvoston asettamaan tavoitteeseen.  

Raportissa ehdotettu uusi menettelytapa on kuusivaiheinen prosessi, joka rakentuu ilmiöpohjaisten suurten kysymysten ympärille. Ministeriöiden ja virastojen TKI-johtajat muodostavat ilmiöryhmän, joka on vastuussa painopisteiden valintaprosessista. Tutkimus- ja innovaationeuvosto hyväksyy ja julkistaa valinnat, ja päätösten toimeenpano ja seuranta siirtyvät ministeriöille sekä Suomen Akatemiaan ja Business Finlandiin. Painopistealueiden seuranta on jatkuvaa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja käsittelevä prosessisykli käynnistetään joka neljäs vuosi tai aina hallituskauden vaihtuessa, viimeistään vuosi ennen eduskuntavaaleja, jotta tuotokset voidaan hyödyntää hallitusohjelmaa valmisteltaessa.

Raportti: Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi

Lisätiedot:Tutkija Annu Kotiranta, ETLA, p. 044-0393648, annu.kotiranta(at)etla.fi sekä johtava asiantuntija Solveig Roschier, Gaia Consulting, p. solveig.roschier(at)gaia.fi