Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Koulutus- ja uravalintojen tueksi tarvitaan uudenlaista työmarkkinatietoa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2021 12.50
Tiedote 249/2021

Työmarkkinoiden murros digitalisoituvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista, jonka tueksi tarvitaan ajantasaista ja relevanttia työmarkkinatietoa. 21. huhtikuuta julkaistussa selvityksessä on haettu parhaat esimerkit erilaisista digitaalisista työmarkkinatietopalveluista meillä ja maailmalla, ja tehty niiden pohjalta esityksiä, joiden avulla Suomen palvelut voitaisiin saada kansainväliseen eturintamaan. Selvityksessä on yhdistelty uudella tavalla tietoyhteiskunta-, tekoäly-, innovaatio- ja urasuunnittelututkimusta.

”Työmarkkinoilla on jo pitkään ollut käynnissä murros, jossa perinteiset ammatit ovat kadottamassa merkitystään”, toteaa Meaning Processing Oy:n johtava tutkija Ilkka Tuomi.

”Työllistymiseen vaikuttaa entistä enemmän osaaminen ja elinikäinen oppiminen. Urat madaltuvat ja katkeilevat, elämänpolut haarautuvat ja työtä tehdään aiempaa moninaisemmilla tavoin. Nuoret eivät enää valmistu teollisen aikakauden tapaan ammattiin ja aikuisiksi, vaan osaamista kehitetään eläkeikään asti ja myös sen jälkeen.”

”Ura- ja koulutusvalintoja on perinteisesti tuettu työmarkkinoita ja tulevaisuutta kuvaavalla informaatiolla”, Tuomi kertoo.

”Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tällaisella informaatiolla on ollut melko vähäinen vaikutus ihmisten valintoihin. Merkittävämpi vaikutus on sosiaalisella ympäristöllä, kulttuurilla, omien tavoitteiden ja taipumusten ymmärtämisellä ja ohjauksen ammattilaisten henkilökohtaisella tuella. Urasuunnittelutaidoista on tulossa työllistymisen ja toimijuuden tärkeä edellytys, ja aiempaa parempi työmarkkinatiedon hallinta on näiden taitojen keskeinen osa.”

”Erityisesti henkilön ominaisuuksiin liittyvän tiedon merkitys on nopeasti kasvamassa digitaalisten rekrytointi- ja osaamisenhallintajärjestelmien ja koneoppimiseen perustuvan päätöksenteon yleistyessä maailmalla. Tällä tulee olemaan laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toisaalta uudet data-analytiikan menetelmät antavat myös parempaa tietoa ammatillisten siirtymien mahdollisuuksista, ja tähän tarvittavasta osaamisen täydentämisestä.”

Jotta tietoa voitaisiin hyödyntää ja yhdistellä mielekkäästi vaarantamatta yksilöiden tietosuojaa, tarvitaan nykyisen kansallisen ja EU-tason säätelyn arviointia ja mahdollista kehittämistä.

Selvityshankkeessa kartoitettiin eri maissa käytössä olevia työmarkkinatietojärjestelmiä ja palveluja, niihin liittyvää tutkimusta ja palvelujen kehittämiseen käytössä olevia kotimaisia tietovarantoja. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan seitsemään eri kehitysalueeseen liittyen yhteensä viisitoista kehitysehdotusta. Kehitysehdotukset sisältävät mm. kehityshankkeita, jotka mm. avaisivat uudenlaisia tietovarantoja työmarkkinoiden seuraamiseen ja ohjauspalvelujen kehittämiseen. Kehityshankkeita ehdotetaan myös työmarkkinoilla tarvittavien osaamisten parempaan ymmärtämiseen, työmarkkinatiedon sääntelyyn ja esimerkiksi kansainvälisten osaajien ja ikääntyvien tiedontarpeisiin vastaamiseen.

Selvitys ehdottaa viittätoista kehityshanketta seuraaville alueille:

  1. Avoimien tietovarantojen ja rajapintojen kehittäminen
  2. Työmarkkinainformaation koontamispalvelu
  3. Massadatan ja analytiikan uudet menetelmät
  4. 21-vuosisadan osaamiset ja henkilöiden kykyihin ja persoonallisuuteen liittyvä tieto
  5. EU:n osamisen data-avaruus
  6. Työmarkkinatietojärjestelmien kansainvälinen ja sosiaalinen ulottuvuus
  7. Työmarkkinatiedon tulevaisuutta kartoittava ennakointiprosessi

Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat tehneet Meaning Processing Oy:n johtava tutkija Ilkka Tuomi, Konsultointi Kestävä Innovaation johtava tutkija Antti Hautamäki ja HeadAI Oy:n perustaja Harri Ketamo. Tutkimus on toteutettu huhtikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

Lisätiedot:

FT Ilkka Tuomi (Meaning Processing Oy), p. 050 5646768, [email protected] sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0293, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.