Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Matkustaja-alustoiminnan tukeminen voi olla perusteltua huoltovarmuuden takia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaliikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2019 10.26
Tiedote 612/2019

Matkustajamerenkulkua tuetaan noin 250–280 miljoonalla eurolla vuodessa. Toimialan julkinen tukeminen vääristää kansantaloutta, mutta poikkeusolojen huoltovarmuuden näkökulmasta tukeminen voi olla perusteltua. Havainnot käyvät ilmi selvityksestä, jossa tarkastellaan matkustajamerenkulun julkisten tukien vaikutuksia kansantalouteen ja matkustaja-alusten merkitystä Suomen huoltovarmuudelle.

Selvityksessä tarkastellaan, voidaanko matkustajamerenkulun julkisia tukia muuttaa niin, että kansantalous hyötyisi muutoksesta ilman huoltovarmuuden vaarantumista. Lisäksi tarkastellaan, vääristävätkö matkustajamerenkulun tuet kilpailuasetelmaa suhteessa maalla sijaitsevaan toimintaan. 

Matkustajamerenkulun tuet vääristävät kilpailua 

Matkustajamerenkulkua tuetaan julkisin varoin sekä suoraan että epäsuorasti. Kokonaisuutena matkustajamerenkulkua tuetaan arvioiden mukaan noin 250−280 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaksi keskeistä tukimuotoa ovat suora miehistötuki sekä matkustaja-autolautoilla tapahtuvan myynnin epäsuorat verotuet. Valtaosa Suomen matkustajamerenkulun tuista kohdistuu Suomen ja Ruotsin väliseen risteilyliikenteeseen. 

Selvityksen mukaan matkustajamerenkulun tuet vääristävät kansantalouden toimintaa, koska ne siirtävät talouden resursseja muilta toimialoilta tuetulle alalle. Kilpailun vääristyminen koskee suoraan kuitenkin vain niitä mantereella sijaitsevia palveluntuottajia, jotka kilpailevat samoilla markkinoilla kuin matkustaja-aluksilla tarjottavien palvelujen tuottajat. 

Matkustajamerenkulun suoraa miehistötukea voidaan muuttaa Suomen omilla päätöksillä. Miehistötuen lopettaminen johtaisi todennäköisesti matkustaja-aluksien siirtämiseen Ruotsin valtion alusrekisteriin.  

Epäsuoraa verotukea on vaikeampi muuttaa, sillä Ahvenanmaalla pysähtyvien alusten verotonta myyntiä voidaan verottaa vain rajoitetusti ilman muiden maiden myötävaikutusta.  

Selvityksen mukaan poikkeusolojen huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset voivat olla syy matkustajamerenkulun tukemiselle. Suomi on riippuvainen merenkulusta, ja matkustaja-autolautoilla voi olla rooli huoltovarmuuden turvaamisessa. Julkisen tuen määrän suhde huoltovarmuustavoitteisiin jää kuitenkin avoimeksi.  

Lisää tietoa käyttöön 

Selvityksessä suositellaan varmistamaan, että suunnitelmat matkustaja-alusten käytöstä huoltovarmuuden turvaamiseksi ovat olemassa. Viime kädessä yhteiskunnallisen päätöksentekijän tulee muodostaa näkemys siitä, saadaanko matkustajamerenkulun julkisille tuille riittävästi vastinetta huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Selvityksen mukaan matkustajamerenkulkua harjoittavilta varustamoilta tulisi jatkossa edellyttää tukien vastineeksi läpinäkyvää ja julkista tilastointia siitä, minkälaista liiketoimintaa alusten palveluntarjoajat harjoittavat.  

Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

Julkaisun pysyvä osoite valtioneuvoston julkaisuarkistossa 

Lisätietoja:  

KTT Toni Riipinen, Tempo Lecon Oy, p. 0400 239871, toni.riipinen(at)tempolecon.fi.