Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Suomalaisyritykset sitoutuneet ihmisoikeuksien noudattamiseen, mutta harva kertoo käytännön toimistaan

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2021 13.00
Tiedote 022/2021

Valtaosa suomalaisyrityksistä on sitoutunut yleisellä tasolla kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Vain neljännes yrityksistä kuitenkin arvioi järjestelmällisesti ja julkisesti, millaisia vaikutuksia niiden liiketoiminnalla on ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tulos noudattaa kansainvälistä keskiarvoa.

Löydökset käyvät ilmi SIHTI-hankkeen selvityksestä, joka julkaistiin 18.tammikuuta. SIHTI-hankkeessa tutkittiin, miten suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuut toteutuvat suhteessa odotuksiin, jotka on annettu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa. Tutkimuksen toteuttivat vuoden 2020 aikana Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting ja Ihmisoikeuskeskus. Hankkeen tuottama tieto tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Vain harva suomalaisyritys raportoi julkisesti vastuidensa toteutumisesta

Selvityksestä kävi ilmi, että sitoutuminen ihmisoikeuksiin yleisellä tasolla on vain neljäsosalla yrityksistä johtanut ihmisoikeuksiin liittyvien vastuiden järjestelmälliseen toteuttamiseen ja seuraamiseen. Suomalaisyritykset myös julkaisevat niukasti tietoa siitä, miten niiden vastuut toteutuvat.

Keskustelu yritysten ihmisoikeusvastuusta keskittyy voimakkaasti ja perustellusti maihin, joissa riskit ovat korkeat ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Tutkimuksen tekijöiden mukaan olisi tärkeää nostaa esiin, millaisia riskejä Suomessa ja muissa niin sanotuissa matalan riskin maissa voi olla.

Suomalaisia tutkimustuloksia voi verrata Corporate Human Rights Benchmark -arviointiin, jossa tutkitaan maailman 200 suurimman pörssiyrityksen ihmisoikeussuoriutumista.

”Tilanteessa on selvästi parantamisen varaa, mutta suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumisen tila on jokseenkin samalla tasolla Corporate Human Rights Benchmark -arvioinnin globaalien arviointien tulosten kanssa. Nyt tehdyn selvityksen tulokset viittaavat siihen, että jatkuvalla seurannalla on merkittävää vaikutusta vastuiden toteutumiseen käytännössä. On myös tärkeää, että ihmisoikeuskysymyksiä painotetaan voimakkaammin yritysten strategia- ja johtotasolla”, toteaa SIHTI-hankkeen vastuullinen johtaja, Nikodemus Solitander Hankenilta.

Selvitys kohdistui 78 suomalaisyritykseen

Selvitys kohdistui yhteensä 78 suomalaisyritykseen. Niistä 29 yritystä arvioitiin Corporate Human Rights Benchmark -arvioinnin (CHRB) toimialakohtaisen metodologian avulla ja 49 yritystä keskeisten YK:n ohjaavien periaatteiden (UNGP) mittareiden avulla.

Yritysten ihmisoikeusvastuun toteutumista arvioitiin julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta, kuten CHRB-metodologiaan kuuluu. Lisäksi hankkeen aikana haastateltiin 20 yritysten edustajaa haasteista, joita ihmisoikeusvastuuseen liittyvän tiedon viestimiseen liittyy.

SIHTI -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

hankkeen vastuullinen johtaja Nikodemus Solitander, Hanken Svenska Handelshögskolan, p. 040 352 1451, [email protected]
erityisasiantuntija Linda Piirto, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 028, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.