Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Nuoret hyötyvät monialaisia palveluita tarjoavista Ohjaamoista

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaopetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2020 8.23
Tiedote 187/2020

Ohjaamoissa moniammatillista tukea tarvitsevaa nuorta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti, ja nuori saa sieltä tarvitsemansa palvelut pääsääntöisesti nopeammin kuin TE-toimistossa. Ohjaamotoiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät erityisesti palveluun pääsyn nopeutumisesta sekä tehokkaasta palveluihin ohjauksesta. Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä.

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille suunnattuja matalan kynnyksen monialaisia palvelupisteitä. Niiden valtakunnallisina tavoitteina on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamot toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita.

Tuore tutkimus osoittaa, että nuorten tilannetta pystytään Ohjaamoissa edistämään kokonaisvaltaisesti niiden moniammatillisesta toimintamallista johtuen. Matala kynnys houkuttelee Ohjaamoon palveluista hyötyviä nuoria, jotka jäisivät muuten kokonaan ilman palveluita tai hakeutuisivat niihin vasta myöhemmin esimerkiksi ongelmien pitkittyessä ja kumuloituessa. Palvelun rakentaminen nuoren tarpeiden ympärille tekee palvelusta asiakaslähtöisempää, joustavampaa ja tehokkaampaa. Yksilöllinen asiakasohjaus ja vahva palvelukoordinaatio puolestaan ehkäisevät palveluista tippumista ja sitä kautta nuorten syrjäytymistä.

Tehokas ohjaus palveluihin myönteisten vaikutusten taustalla

Ohjaamo-toiminnan yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset syntyvät ennen kaikkea tehostuneesta palveluihin ohjauksesta. Moniammatillista tukea tarvitseva nuori saa tarvitsemansa palvelut pääsääntöisesti nopeammin Ohjaamossa asioidessaan kuin tyypillisessä TE-toimiston palveluprosessissa. Lisäksi Ohjaamojen asiakkaat osallistuvat TE-toimistoissa asioivia nuoria kaksi kertaa todennäköisemmin aktiivitoimenpiteisiin.

Tutkijat tekivät kustannus-hyöty-laskelman kolmesta Ohjaamosta, Helsingistä, Vantaasta ja Oulusta. Laskelma osoittaa myös sen, että Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä, jotka syntyvät työllistymisestä. Ohjaamon toimintakyky ja toiminnan lopullinen vaikuttavuus riippuvat kuitenkin pitkälti siitä, miten hyvin nuorten koko palvelukokonaisuus toimii alueella ja miten hyvin alueelliset resurssit on onnistuttu kokoamaan nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.

Tutkimus osoittaa, että Ohjaamo-toiminnalle on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Hallinnon jakautuminen sektoreihin ja sen aiheuttamat poikkihallinnolliset haasteet hankaloittavat kuitenkin edelleen Ohjaamoiden toimintaa. Tutkimuksen tekijät esittävät 13 suositusta, joiden pohjalta olisi mahdollista kehittää Ohjaamo-toimintaa sekä laajemmin nuorten palvelujärjestelmää entistä toimivammaksi ja vaikuttavammaksi.

Tutkimuksessa hyödynnettiin työnvälityksen valtakunnallisen URA-tietojärjestelmän aineistoa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Mikko Valtakari, MDI Public Oy, p. 040 5691568, [email protected]

Johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 3963452, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.