Hyppää sisältöön

Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Owal Group Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–11/2020

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain vaikutuksia syrjinnän uhrien oikeussuojaan, syrjinnän ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Pyrkimyksenä oli luoda lainsäädäntö, joka vahvistaisi yhdenvertaisuuden suojaa soveltumalla yhdenmukaisemmin kaikkiin elämänalueisiin ja asettamalla eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Laki laajensi merkittävästi syrjinnän uhrin oikeussuojaa. Lain soveltamisala laajeni, lain mukaan kielletyt syrjintäperusteet lisääntyivät, valvontaviranomaisten mandaatit laajenivat ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus laajeni uusien toimijoiden pariin.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kattavasti yhdenvertaisuuslain toimivuutta eri syrjintäperusteiden ja syrjinnän muotojen näkökulmasta, oikeuksiin pääsyn (access to justice) viitekehyksessä. Tutkimus tuottaa paitsi poikkileikkauksen yhdenvertaisuuden toteutumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa, myös suosituksia, joiden avulla yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvää ohjeistusta voidaan kehittää. Tutkimus jakautuu kolmeen osioon:

  1. Osiossa arvioidaan yhdenvertaisuuslain voimassaolon aikana syntynyttä oikeuskäytäntöä vertaillen sitä tasa-arvolakia koskevaan oikeuskäytäntöön. Lisäksi tarkastellaan tapausmäärien kehittymistä syrjintäperusteittain. Aineistona käytetään tuomioistuinten, valvontaviranomaisten ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuaineistoja. Aineisto luokitellaan syrjintäperusteittain sekä eri kohde- ja vähemmistöryhmien sekä tapaustyyppien mukaisten ilmoituskanavien perusteella. Tapausmäärien kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä analysoidaan myös suhteessa muuhun lainsäädäntöön ja tekijöihin, jotka voivat olla kehityksen takana. Näitä tarkastellaan myös soveltuvin osin osioiden II ja III asiantuntijahaastatteluissa. Tapausmäärien ja perusteiden kehittymistä käsitellään myös vertaillen aikaisempiin katsauksiin niiltä osin kuin tietoa on saatavilla.
  2. Osiossa analysoidaan suomalaisten oikeussuojarakenteiden kehittymistä suhteessa tutkimusaineistossa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Analyysin avulla selvitetään, ovatko yhdenvertaisuuslain uudistuksen tavoite oikeussuojakeinojen parantamiseksi toteutunut käytännössä; tunnistetaanko syrjinnän eri muotoja, ovatko oikeussuojat tehokkaita, ja miten  käytännön mahdollisuus päästä oikeussuojakeinojen piiriin toteutuu? 
  3. Osiossa tutkitaan, millaisia vaikutuksia yhdenvertaisuuslain edistämisvelvoitteella on ollut työelämään sekä laaditaan suosituksia edistämisevelvoitteen vaikutusten tehostamiseksi. Osiossa huomioidaan osioiden I ja II näkökulmat, joita tarkennetaan työelämän osalta. 

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Kati Rantala, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 050 387 6198, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi sekä tutkijatohtori Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 050 448 2652, [email protected]

Yhdenvertaisuuslain toimivuus Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä