Hyppää sisältöön

EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (EU-HAVI)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY)

Rahoitussumma

174 900 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2016–3/2017

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja tuotantotappioita maa- ja metsätaloudelle (taudit ja tuholaiset) sekä heikentävät alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia ja alentavat kiinteistöjen arvoa. Haitallisten vieraslajien leviämistä ja runsastumista on pyrittävä estämään, ja kustannustehokkaiden hallintatoimien suunnittelu vaatii tietoa vieraslajien levinneisyydestä, leviämispotentiaalista ja haittojen kohdentumisesta.

Vuoden 2015 alusta voimaan astunut EU:n vieraslajiasetus edellyttää jäsenvaltioilta toimenpiteitä haitallisten vieraslajien hävittämiseksi tai niiden leviämisen rajoittamiseksi. Toimenpiteiden on perustuttava kustannus-hyötyanalyysiin ja riskinarviointiin, ts. lajit on asetettava tärkeysjärjestykseen niiden leviämis- ja lisääntymispotentiaalin ja niistä aiheutuvien haittojen perusteella. Torjuntatoimet on priorisoitava kustannusten ja hyödyn perusteella.

EU:ssa on laadittu luettelo 37 haitallisesta vieraslajista, joihin toimenpiteet tulee kohdistaa. EU:n asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion on selvitettävä hallintatoimenpiteet laajalle levinneiden haitallisten vieraslajien osalta heinäkuuhun 2017 mennessä. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen kansallisen vieraslajilain toimeenpano edellyttää vastaavan kansallisen toimintasuunnitelman laatimista.

Hankkeessa selvitettiin EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien haitallisten vieraslajien:

  • levinneisyys ja tärkeimmät esiintymät Suomessa (Suomessa tavattavien lajien osalta) sekä leviämisriski Suomeen (lajit, joita ei vielä Suomessa),
  • mahdolliset haittavaikutukset ja leviämisriski uusille alueille Suomessa,
  • suosituksia hallintatoimenpiteiden kohdistamisesta eri lajeihin ja alueille (priorisointi) ja
  • kustannustehokkaita hallintatoimenpiteitä (torjuntatoimenpiteiden kustannukset ja hyödyt) lajien hävittämiseksi tai leviämisen rajoittamiseksi priorisoiduille lajeille.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

Ota yhteyttä:

vanhempi tutkija Erja Huusela-Veistola, Luke, p. 029 532 6148, erja.huusela-veistola(at)luke.fi

Haitallisten vieraslajien levinneisyys, riskit ja torjuntatoimenpiteet Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteyshenkilö ministeriössä