Hyppää sisältöön

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien toimivuus ja vaikuttavuus (TAOVA)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

148 751 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–5/2023

Tasa-arvo-ohjelma on keskeinen tasa-arvopolitiikan ohjauksen väline, joka kokoaa yhteen hallituksen keskeiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet ja toimet. Ne ovat hallitusten tasa-arvopoliittisten prioriteettien ja tahtotilan ilmaus, ja hallituskokoonpano vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi ohjelmat heijastavat valtionhallinnon käytäntöjä ja toimintatapoja sekä niiden muutoksia. Tasa-arvo-ohjelmien toimeenpanoa on seurattu säännöllisesti, mutta niiden toimivuutta tasa-arvon edistämisen ja poliittisen ja hallinnollisen sitouttamisen välineenä ei ole koskaan arvioitu. Tieto niiden vaikuttavuudesta ja toimivuudesta on tärkeää tasa-arvopolitiikan kehittämiselle. Sen avulla varmistetaan, että tasa-arvoa edistetään parhain mahdollisin välinein sekä tavalla, joka hyödyntää valtionhallinnon muuttuvaan toimintakulttuurin tasa-arvopolitiikalle asettamat haasteet ja mahdollisuudet.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus (TAOVA) –tutkimus tarjoaa tietoa tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuudesta ja toimivuudesta sekä perustan tasa-arvopolitiikan ohjauksen ja välineiden kehittämiseen seuraavalla hallituskaudella. Hanke tarkasteli tasa-arvo-ohjelmia viidestä näkökulmasta:

  1. toimivuus ja vaikuttavuus tasa-arvon edistämisessä;
  2. toimivuus ja vaikuttavuus poliittisessa ja hallinnollisessa sitouttamisessa;
  3. suhde muihin tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaviin asiakirjoihin;
  4. demokraattinen keskustelu ja tietoperustaisuus;
  5. tasa-arvo-ohjelmien tulevaisuus.

Tutkimus lisää ymmärrystä tasa-arvopolitiikan paikasta politiikan agendalla ja sen suhteesta muihin politiikkasektoreihin. Se tuotti tietoa tasa-arvopolitiikan keskeisistä välineistä ja niiden toimivuudesta, tasa-arvopolitiikan toimijakentästä sekä eri toimijoiden sitoutumisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tasa-arvopolitiikkaan. Tutkimus auttaa myös ymmärtämään valtionhallinnon toimintakulttuurien muutoksia ja niiden vaikutusta yksittäiseen, mutta poikkihallinnolliseen politiikkasektoriin. 

TAOVA-hankkeen päätavoite oli arvioida, miten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat 2010-luvulla toimineet sukupuolten tasa-arvon edistämisen välineenä sekä selvittää niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena oli tehdä kehitysehdotuksia siitä, millaisilla välineillä hallitus voisi parhaiten edistää sukupuolten tasa-arvoa, miten tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuutta ja toimivuutta voisi parantaa, sekä miten kansalaisyhteiskunta ja tutkimustieto ovat parhaiten integroitavissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kehitysehdotukset suunnattiin vuonna 2023 työnsä aloittavan hallituksen tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvo-ohjelman valmisteluun. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tuloksia on hyödynnetty muun muassa valtioneuvoston toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmien verkostossa sekä tasa-arvoyksikön sisäisissä kokouksissa. Tuloksia on nostettu esiin myös sekä edellisen että nykyisen hallituksen tasa-arvoasioista vastaavalle ministerille. Lisäksi tuloksia on hyödynnetty sidosryhmien kanssa pidetyissä palavereissa. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään merkittävästi pääministeri Orpon hallituksen tasa-arvo-ohjelman valmistelussa. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Anna Elomäki, Tampereen yliopisto, p. 050 437 7562, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat tasa-arvopolitiikan työvälineenä

Yhteyshenkilö ministeriössä