Hyppää sisältöön

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien toimivuus ja vaikuttavuus (TAOVA)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

148 751 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2022–5/2023

Tasa-arvo-ohjelma on keskeinen tasa-arvopolitiikan ohjauksen väline, joka kokoaa yhteen hallituksen keskeiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet ja toimet. Ne ovat hallitusten tasa-arvopoliittisten prioriteettien ja tahtotilan ilmaus, ja hallituskokoonpano vaikuttaa niiden sisältöön. Lisäksi ohjelmat heijastavat valtionhallinnon käytäntöjä ja toimintatapoja sekä niiden muutoksia. Tasa-arvo-ohjelmien toimeenpanoa on seurattu säännöllisesti, mutta niiden toimivuutta tasa-arvon edistämisen ja poliittisen ja hallinnollisen sitouttamisen välineenä ei ole koskaan arvioitu. Tieto niiden vaikuttavuudesta ja toimivuudesta on tärkeää tasa-arvopolitiikan kehittämiselle. Sen avulla varmistetaan, että tasa-arvoa edistetään parhain mahdollisin välinein sekä tavalla, joka hyödyntää valtionhallinnon muuttuvaan toimintakulttuurin tasa-arvopolitiikalle asettamat haasteet ja mahdollisuudet.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus (TAOVA) –hanke tarjoaa tietoa tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuudesta ja toimivuudesta sekä perustan tasa-arvopolitiikan ohjauksen ja välineiden kehittämiseen seuraavalla hallituskaudella. Hanke tarkastelee tasa-arvo-ohjelmia viidestä näkökulmasta:

  1. toimivuus ja vaikuttavuus tasa-arvon edistämisessä;
  2. toimivuus ja vaikuttavuus poliittisessa ja hallinnollisessa sitouttamisessa;
  3. suhde muihin tasa-arvopolitiikkaan vaikuttaviin asiakirjoihin;
  4. demokraattinen keskustelu ja tietoperustaisuus;
  5. tasa-arvo-ohjelmien tulevaisuus.

TAOVA-hanke lisää ymmärrystä tasa-arvopolitiikan paikasta politiikan agendalla ja sen suhteesta muihin politiikkasektoreihin. Se tuottaa tietoa tasa-arvopolitiikan keskeisistä välineistä ja niiden toimivuudesta, tasaarvopolitiikan toimijakentästä sekä eri toimijoiden sitoutumisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tasaarvopolitiikkaan. Se auttaa myös ymmärtämään valtionhallinnon toimintakulttuurien muutosta ja niiden vaikutusta yksittäiseen, mutta poikkihallinnolliseen politiikkasektoriin. Hankkeen erityisenä tutkimuksellisena ansiona on arvioida tasa-arvo-ohjelmia suhteessa muuttuvan valtionhallinnon asettamiin reunaehtoihin ja hallintouudistusten tarjoamiin mahdollisuuksiin. Viestintä ja vuorovaikutus valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, tutkijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa on sidottu menetelmällisesti mukaan hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

TAOVA-hankkeen päätavoite on arvioida, miten hallituksen tasa-arvo-ohjelmat ovat 2010-luvulla toimineet sukupuolten tasa-arvon edistämisen välineenä sekä selvittää niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tavoitteena on tehdä kehitysehdotuksia siitä, millaisilla välineillä hallitus voisi parhaiten edistää sukupuolten tasa-arvoa, miten tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuutta ja toimivuutta voisi parantaa, sekä miten kansalaisyhteiskunta ja tutkimustieto ovat parhaiten integroitavissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kehitysehdotukset suunnataan vuonna 2023 työnsä aloittavan hallituksen tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvo-ohjelman valmisteluun. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava tutkija Anna Elomäki, Tampereen yliopisto, p. 050 437 7562, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmat tasa-arvopolitiikan työvälineenä

Yhteyshenkilö ministeriössä