Hyppää sisältöön

Kaivosten jätevakuuden alan laajentamisen ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus ja kustannukset

Päättynyt

Toteuttajat

AFRY Finland Oy, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

179 990 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 10/2021–10/2022

Kaivosten pitkäaikaisten ympäristövaikutusten ehkäisemisessä ja vähentämisessä on keskeistä taata riittävät ympäristövaikutusten hallintatoimet sekä toiminnan aikana että kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa. Kaivosten riittävät vakuudet sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteisiin ovat keskeiset sekä ympäristövaikutusten että laajemmin yhteiskunnan kannalta. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kehittää vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa. Kaivosten vakuuksia koskevat velvoitteet pohjautuvat nykyisin kaivoslakiin ja ympäristönsuojelulakiin. Kaivosten vakuussääntelyssä ja sen täytäntöönpanossa on tunnistettu ongelmia vesienhallinnan näkökulmasta. Voimassa oleva vakuussääntely ei kata kaikkia olennaisia vesijakeita, kuten esimerkiksi avolouhosten ylivuotovesiä. Haasteita muodostavat myös vaikeasti talteen otettavissa olevat vedet.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa selvitys erityyppisten ja -mittakaavaisten metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivosten sekä teollisuuskivilouhosten mahdollisesti käsittelyä vaativista vesijakeista sulkemis- ja jälkihoitovaiheissa. Hankkeessa tuotettiin tietoa myös vesijakeiden laadun vaihtelusta, vesien hallinnan ja käsittelyn tekniikoista (BAT/vastaavat tekniikat) ja vesienhallinnan kustannuksista sekä ympäristötarkkailun tarpeisiin ja kustannuksiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli täsmentää ja täydentää tietoa nykyisestä oikeustilasta ja sen katvealueista kaivosten vesivakuus- ja ympäristötarkkailusääntelyn osalta. Oikeudellisessa tehtäväosuudessa hahmotettiin myös lainsäädännön kehittämismalli hankkeessa tunnistettuihin kaivosvakuus- ja ympäristötarkkailusääntelyn katvealueisiin vastaamiseksi.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeessa tuotettua tietoa hyödynnetään tarkasteltaessa kaivosten jätteenkäsittelyn vakuuden laajentamista osana kaivosten ympäristönsuojelua koskevan sääntelyn kehittämistä.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtaja Kaisa Vähänen, AFRY Finland Oy, p. 050 437 60 83, kaisa.vahanen(at)afry.com
Professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 594 6024, ismo.polonen(at)uef.fi

Kaivosten jätevakuuden alan laajentamiseen liittyvä selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä