Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakaminen (KIRI)

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Ranunculus Oy

Rahoitussumma

149 578 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–3/2022

Kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen hankintaan sisältyy sisältää erityisiä riskejä verrattuna vakiintuneiden ratkaisujen hankintaan. Johtuen ratkaisujen uutuudesta niihin liittyy tyypillisesti epävarmuutta uuden ratkaisun teknisestä toimivuudesta. Innovatiivisten ratkaisujen hankintoihin sisältyy tyypillisesti erityisiä riskejä liittyen rahoitukseen, markkinoihin, organisointiin ja prosesseihin (aikataulu, valitusprosessit, palvelujen saatavuus ja niiden hyväksyttävyys, ratkaisun yhteentoimivuus ym.) Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan myös edistää uusien ratkaisujen kaupallistamista ja skaalausta, jotka ovat yrityksille tärkeitä vaiheita tuotekehityksen tulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi. Uusien teknologioiden ja ratkaisujen hankintoihin liittyy usein tavanomaista suurempi alkuinvestointi, mistä johtuen hankintojen tekemisen kynnys nousee huomattavan korkealle.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrän kasvattamiseksi. Selvityksen tietotarve koskee keinoja madaltaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskinottoon liittyvää kynnystä. On tarve tuottaa tietoa käytännön riskinjaon mekanismeista sekä konkreettisia ehdotuksia sellaisten uusien toimintamallien ja työkalujen kehittämiseksi, joilla voidaan hajauttaa innovatiivisten julkisten hankintojen riskiä laajemmalle ja siten kannustaa sekä hankintayksiköitä että yrityksiä uusien ratkaisujen tunnistamiseen, kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • tuottaa konkreettista tietoa uusien ratkaisujen ja teknologioiden hankintoihin liittyvien suurempien alkuinvestointien sekä teknologisten ja toiminnallisten riskien jakamisen mekanismeista ja niiden käytännön toteutustavoista ml. riskirahastojen mallit.
  • laatia suosituksia ja käytännön ehdotuksia sellaisten uusien toimintamallien ja työkalujen kehittämiseksi, joilla voidaan hajauttaa innovatiivisten julkisten hankintojen riskiä laajemmalle.

Ota yhteyttä:

erikoistutkija Ville Valovirta, VTT, p. 040 847 9352, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen riskien jakaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä