Hyppää sisältöön

Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy

Rahoitussumma

199 757 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–5/2020

Kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä tarvitaan paitsi vahvaa tavoitteenasettelua myös näkemyksellistä tulkintaa kaupunkien omista reunaehdoista sekä halua toimeenpanna tavoitteita strategisella ja integroivalla otteella. Niin kaupungeissa kuin kansallisen tason ohjelmatyössä tarvitaan tietoa siitä, miten määrätietoista ja tuloksellista työtä parhaiten voisi johtaa, organisoida ja mallintaa, ja millainen tietopohja sitä optimaalisesti tukisi. Jotta Suomi voi toimia edelläkävijänä Agenda 2030:ssa asetettujen kansallisen tason tavoitteiden saavuttamisessa, paikallistason toimijoiden on kannettava kortensa kekoon. Siksi tarvitaan tietoa siitä, miten kestävän kehityksen mukaista strategiatyötä tulisi toimeenpanna ja miten yhteiskehittämisen prosessit parhaiten tätä tukisivat. 

Hankkeella oli kaksi päätavoitetta:

  1. Tuottaa riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys kestävän kaupunkikehityksen poikkihallinnollisesta edistämisestä kaupunkiorganisaatioissa. Olennaista on strategisten ja integroivien tekijöiden nimeäminen. 
  2. Mahdollistaa kestävän kehityksen nouseminen kaupunkien strategiatyön keskiöön siten, että operationalisoidaan SDG-tavoitteet hyödyntäen yhteiskehittämistä ja tuotetaan vertailukelpoinen tietopohja tämän tueksi.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä Policy Brief-katsaukseen (25.5.2020).

Ota yhteyttä:

Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki, p. 040 070 8178, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi  

Strateginen ja integroiva ote kestävässä kaupunkikehityksessä

Yhteyshenkilö ministeriössä