Hyppää sisältöön

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto

Rahoitussumma

275 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–10/2023

Valtioneuvoston kansallisen Terveet Tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa.

Kunnissa on paljon korjausiässä olevia tai sen ylittäneitä rakennuksia ja samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Sisäilma ja terveys -selvityksen mukaan kuntien omistamissa rakennuksissa merkittävistä sisäilmaongelmista kärsitään eniten peruskouluissa ja lukioissa (18 % rakennustyyppien kokonaismäärästä). Kiinteistökannan ikärakenteellinen ongelma ja riittämättömät investoinnit ovat merkittävimpiä taustasyitä sisäilmaongelmille. 

Uudisrakentamisen laadun parantamisen lisäksi olisikin keskityttävä erityisesti nykyisen rakennuskannan korjaamiseen sekä ennakoivaan kiinteistönpitoon, joka takaa tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt. Tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti korjattu rakennus ylläpitää omalta osaltaan rakennuksen sisäympäristön laatua ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen palvelukykyä kokonaisuutena.

Hankkeessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia jo valmiiksi saatavilla olevia tietoja ja aineistoja Manner-Suomen yleissivistävien oppilaitosrakennusten kunnosta ja sisäolosuhteiden tilasta sekä altistumisolosuhteista.

Aineistoja kerättiin yhteistyökumppaneina olevien kuntien tietokannoista ja lisäksi hyödynnettiin tutkimusorganisaatioiden saatavilla olevia laajoja aineistoja. Näin saatiin hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä uutta että kokoavaa tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Aineisto ei käsitä pelkästään sisäilmaongelmaisiksi tiedettyjen rakennusten tietoja, vaan pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta. 

Hankkeen tavoitteina oli:

  1. Muodostaa kokonaisvaltainen kuva ja tuottaa uutta, päivitettyä tietoa Manner-Suomen oppilaitosrakennuskannan rakenteiden ja ilmanvaihdon kunnosta sekä niiden vaikutuksesta sisäilmastoon ja altistumisolosuhteisiin.
  2. Tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen sekä ilmanvaihdon käytön ja paine-erojen (vaipan yli) vaikutuksesta rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen, mitattuihin ja koettuihin olosuhteisiin ja rakenteiden kosteusturvallisuuteen.
  3. Koota ja analysoida pilottikohteista saatavia tuloksia ja tuottaa uutta tietoa ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan ja ilmanvaihdon kokonaan sammuttamisen vaikutuksista sisäilman laatuun ja mitattuihin ja koettuihin olosuhteisiin. Rakenteiden toimintaa tarkastellaan 2100-vuoden ilmastossa kosteusteknisen toiminnan ja vikasietoisuuden varmistamiseksi.
  4. Selvittää, mitä johtopäätöksiä hankkeen tulosten perusteella voidaan tehdä yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilanteesta ja kuinka tämän kiinteistökannan hallintaa voidaan ohjata tulosten perusteella.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

KouluKunto-hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa Terveet tilat 2028 -ohjelman seurannassa sekä ylipäätään valtakunnallisesti koulurakennuskannan kunnon kehityksen seurannassa. Tutkimuksesta saadaan hyvää pohjatietoa jatkossa tehtävää seurantaa varten. Terveet tilat -ohjelman osalta tuotettua tietoa voidaan hyödyntää erityisesti käynnissä olevissa Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen kuuluvissa selvityshankkeissa.

KouluKunto-raportissa esitellään myös hyvin uusinta tietoa ilmastonmuutoksen ja muuttuvien sääolosuhteiden vaikutuksista rakennusten kosteustekniseen toimintaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää ympäristöministeriön rakennusten olennaisista teknisistä vaatimuksista antamien asetusten päivitystyössä. Erityisesti tieto on hyödynnettävissä rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta annetun asetuksen toimivuustarkastelun yhteydessä. 

Kunnat voivat hyödyntää KouluKunto-hankkeen tietoja, kun ne varautuvat koulurakennusten uudis- ja korjaushankkeisiin sekä rakennusten ylläpitotoimiin.

KouluKunto-hankkeen tuloksia tullaan esittelemään eri tilaisuuksissa, kuten Rakennusfysiikka 2023 -tapahtumassa 24.–26.10.2023 Tampereella sekä muissa sisäilma-aiheisissa tilaisuuksissa ja webinaareissa vuosien 2023–2024 aikana. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä: 

Professori Heidi Salonen, Aalto-yliopisto, p. 050 597 1173, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Oppilaitosrakennusten kunnon ja sisäilmaston nykytilanne

Yhteyshenkilö ministeriössä