Hyppää sisältöön

Koulurakennusten kunto ja sisäilmasto (KouluKunto-hanke)

Käynnissä

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Rakennustietosäätiö RTS, Tampereen yliopisto, Kuntaliitto

Rahoitussumma

275 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–10/2023

Pääministeri Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sisäilmaongelmiin puuttuminen sekä lainsäädännön kehittäminen niin, että rakennusten sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat terveyshaitat vähenevät merkittävästi. Tavoitteena on myös parantaa rakentamisen laatua. Valtioneuvoston kansallisen Terveet Tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa.

Kunnissa on paljon korjausiässä olevia tai sen ylittäneitä rakennuksia ja samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Sisäilma ja terveys -selvityksen mukaan kuntien omistamissa rakennuksissa merkittävistä sisäilmaongelmista kärsitään eniten peruskouluissa ja lukioissa (18 % rakennustyyppien kokonaismäärästä). Kiinteistökannan ikärakenteellinen ongelma ja riittämättömät investoinnit ovat merkittävimpiä taustasyitä sisäilmaongelmille. 

Uudisrakentamisen laadun parantamisen lisäksi olisikin keskityttävä erityisesti nykyisen rakennuskannan korjaamiseen sekä ennakoivaan kiinteistönpitoon, joka takaa tilojen käyttäjille terveelliset ja turvalliset sisäympäristöt. Tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti korjattu rakennus ylläpitää omalta osaltaan rakennuksen sisäympäristön laatua ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen palvelukykyä kokonaisuutena.

Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia jo valmiiksi saatavilla olevia tietoja ja aineistoja Manner-Suomen yleissivistävien oppilaitosrakennusten kunnosta ja sisäolosuhteiden tilasta sekä altistumisolosuhteista.

Aineistoja kerätään yhteistyökumppaneina olevien kuntien tietokannoista ja lisäksi hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden saatavilla olevia laajoja aineistoja. Näin saadaan hyvin kattavasti ja monipuolisesti sekä uutta että kokoavaa tutkimustietoa koulurakennusten rakenteiden ja talotekniikan kunnosta sekä sisäilmaston laadusta. Tärkeää on, että aineisto ei käsitä pelkästään sisäilmaongelmaisiksi tiedettyjen rakennusten tietoja, vaan pyrkii antamaan todenmukaisen ja kattavan kuvan koko oppilaitosrakennuskannasta. 

Hankkeen tavoitteina on:

  1. Muodostaa kokonaisvaltainen kuva ja tuottaa uutta, päivitettyä tietoa Manner-Suomen oppilaitosrakennuskannan rakenteiden ja ilmanvaihdon kunnosta sekä niiden vaikutuksesta sisäilmastoon ja altistumisolosuhteisiin.
  2. Tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen sekä ilmanvaihdon käytön ja paine-erojen (vaipan yli) vaikutuksesta rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen, mitattuihin ja koettuihin olosuhteisiin ja rakenteiden kosteusturvallisuuteen.
  3. Koota ja analysoida pilottikohteista saatavia tuloksia ja tuottaa uutta tietoa ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan ja ilmanvaihdon kokonaan sammuttamisen vaikutuksista sisäilman laatuun ja mitattuihin ja koettuihin olosuhteisiin. Rakenteiden toimintaa tarkastellaan 2100-vuoden ilmastossa kosteusteknisen toiminnan ja vikasietoisuuden varmistamiseksi.
  4. Selvittää, mitä johtopäätöksiä hankkeen tulosten perusteella voidaan tehdä yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilanteesta ja kuinka tämän kiinteistökannan hallintaa voidaan ohjata tulosten perusteella.

Ota yhteyttä: 

Professori Heidi Salonen, Aalto-yliopisto, p. 050 597 1173, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Oppilaitosrakennusten kunnon ja sisäilmaston nykytilanne

Yhteyshenkilö ministeriössä