Hyppää sisältöön

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–9/2022

Jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelun tueksi tarvittiin nykytilan kartoitus Suomessa julkisesti rahoitetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun koulutustarjonnan ja yksityisen liiketoimintana toteutetun koulutustarjonnan kokonaisuudesta ja suhteesta. Pohjatietoa tarvittiin erityisesti työikäiselle aikuisväestölle suunnatusta yksityisestä ja julkisesta jatkuvan oppimisen tarjonnasta sekä näiden suhteesta toisiinsa.

Tässä selvityksessä tuotettua tietoa hyödynnetään jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tulevassa toiminnassa. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon tarjonnan roolien tunteminen on keskeistä uudistuksen toimeenpanolle. Selvitys tuotti koulutusmarkkinoiden nykytilan kartoituksen, jota voidaan hyödyntää kilpailulainsäädännön ja -politiikan tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

Selvityksen päätavoitteena oli kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Koulutustarjonnan selvittämiseksi selvityksessä kartoitettiin

  • yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottama,
  • julkisten organisaatioiden tuottama sekä
  • yksityisen ja julkisen sektorin (hybridi) yhteistyössä tuottama jatkuvan oppimisen koulutustarjonta.

Selvityksessä kartoitettiin erilaisen koulutustarjonnan laajuudet eri aloilla. Erityisenä tarkastelukohteena oli markkinaehtoinen koulutustarjonta, jolla tarkoitetaan sellaista markkinoilla olevaa aikuisväestölle suunnattua pääosin lyhytkestoista ja ei-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa, joka on osallistujalle (tai osallistujan työnantajalle) maksullista.

Osana selvitystä syntyi koonti olemassa olevista koulutuspalveluiden tuottajista eri aloilla ja alueilla. Koonnin avulla saatiin tieto siitä, millaisia toimijoita markkinoilla on ja kuinka laajaa on heidän tuottamansa koulutustarjonta sekä liiketoiminta (mm. liikevaihto).

Koulutustarjonnan lisäksi selvityksen kohteena oli eri aloilla ja alueilla oleva osaamistarve ja kysyntä täydennyskoulutukselle. Osaamistarvetta tarkasteltiin työnantajien osaamistarvekartoitusten pohjalta.

Hankkeessa tuotettiin tietoa siitä, kuinka työelämän osaamistarpeet kohtaavat olemassa olevan täydennyskoulutustarjonnan kanssa ja millaiset kohderyhmät ja osaamistarpeet tulevat katetuksi markkinaehtoisella tarjonnalla. Tällä pyrittiin hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia.

Hankkeen julkaisut:

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tuloksia on esitelty korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian valmistelutyössä ja sidosryhmätilaisuudessa. Tavoitteena on toteuttaa vielä laajempi julkistusseminaari. Lisäksi hyödyntämistä on tarkoitus jatkaa virkatyössä ja valmistelussa myös ammatillisen koulutuksen osaston puolella. 

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Koulutusmarkkinat Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä