Hyppää sisältöön

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, TK-Eval avoin yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–8/2022

Jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelun tueksi tarvitaan nykytilan kartoitus Suomessa julkisesti rahoitetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun koulutustarjonnan ja yksityisen liiketoimintana toteutetun koulutustarjonnan kokonaisuudesta ja suhteesta. Pohjatietoa tarvitaan erityisesti työikäiselle aikuisväestölle suunnatusta yksityisestä ja julkisesta jatkuvan oppimisen tarjonnasta sekä näiden suhteesta toisiinsa.

Tässä tutkimuksessa tuotettua tietoa hyödynnetään jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tulevassa toiminnassa. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon tarjonnan roolien tunteminen on keskeistä uudistuksen toimeenpanolle. Selvitys tuottaa koulutusmarkkinoiden nykytilan kartoituksen, jota voidaan hyödyntää kilpailulainsäädännön ja -politiikan tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Koulutustarjonnan selvittämiseksi tutkimuksessa kartoitetaan

  • yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottama,
  • julkisten organisaatioiden tuottama sekä
  • yksityisen ja julkisen sektorin (hybridi) yhteistyössä tuottama jatkuvan oppimisen koulutustarjonta.

Tutkimuksessa selvitetään erilaisen koulutustarjonnan laajuudet eri aloilla. Erityisenä tarkastelukohteena on markkinaehtoinen koulutustarjonta, jolla tarkoitetaan sellaista markkinoilla olevaa aikuisväestölle suunnattua pääosin lyhytkestoista ja ei-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa, joka on osallistujalle (tai osallistujan työnantajalle) maksullista.

Osana tutkimusta syntyy koonti olemassa olevista koulutuspalveluiden tuottajista eri aloilla ja alueilla. Koonnin avulla tutkimuksessa saadaan tieto siitä, millaisia toimijoita markkinoilla ja kuinka laajaa on heidän tuottamansa koulutustarjonta sekä liiketoiminta (mm. liikevaihto).

Koulutustarjonnan lisäksi tutkimuksessa kohteena on eri aloilla ja alueilla oleva osaamistarve ja kysyntä täydennyskoulutukselle. Osaamistarvetta tarkastellaan hankkeessa työnantajien osaamistarvekartoitusten pohjalta.

Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, kuinka työelämän osaamistarpeet kohtaavat olemassa olevan täydennyskoulutustarjonnan kanssa ja millaiset kohderyhmät ja osaamistarpeet tulevat katetuksi markkinaehtoisella tarjonnalla. Tällä pyritään hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia.

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Koulutusmarkkinat Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä