Hyppää sisältöön

Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa (KUTUSU)

Päättynyt

Toteuttajat

4FRONT, KPMG Oy

Rahoitussumma

97 613 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–2/2023

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus syventää tietopolitiikan johtamista ja julkisen tiedon avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan kantava periaate. Tarkoituksena on varmistaa mm. viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas ja tietoturvallinen hallinta sekä niiden turvallinen ja tehokas yhteiskäyttö. Sen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö asetti joulukuussa 2018 työryhmän laatimaan esityksen valtion yritystukiakoskevien tietovarantojen kehittämiseksi. Tarkoituksena oli laajentaa olemassa oleva tietovaranto koskemaan kaikkia valtion viranomaisten tai niiden puolesta tukea myöntävien tukia ja sitä kautta mahdollistaa niiden keskitetty ilmoittaminen komission avoimuustietojärjestelmään.

Laki antaa tukiviranomaisille oikeuden luovuttaa kyseisiä yritystukitietoja asiakastietojärjestelmän kautta toiselle tukiviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä. Tämä mahdollistaa vuoden 2022 alusta lähtien EU-valtiontukisääntöjen de minimis -tukien seurannan viranomaisten toimesta. Asteittain rakennettava kansallinen de minimis -tukirekisteri tarkoittaisi käytännössä sitä, että yritykseltä ei tarvitse enää kysyä tietoa siitä, onko se saanut de minimis -tukea kyseisenä vuonna tai kahtena edellisenä vuonna valtion viranomaiselta tai sen puolesta tukia myöntävältä yhteisöltä tai säätiöltä. Tämän toteutuminen kuitenkin edellyttäisi, että myös kunnat velvoitettaisiin tallettamaan tuen myöntämistä ja maksamista koskevat tiedot yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään.

Periaatteessa kunnat ovat jo aiemmin voineet tallentaa tietoja myönnetyistä tuista yhteiseen asiakastietojärjestelmään, mutta käytännössä näin ei ole tapahtunut. Annettu laki ei kuitenkaan koske kuntia, vaikka kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin . Tällaisia ovat de minimis -tuet sekä valtiontukea koskevat ryhmäpoikkeukset. Ryhmäpoikkeukset koskevat mm. eräitä alueellisin ja työllisyysperustein myönnettäviä tukia, koulutustukia, tutkimus- ja kehittämistoimintaan myönnettäviä tukia sekä pk-yrityksille myönnettäviä tukia.

Eduskunnan talousvaliokunta (2020) onkin mietinnössään todennut, että ilman kuntien ilmoitusvelvollisuutta valtakunnallista vähämerkityksisten tukien rekisteriä ei muodostu ja että jatkossa velvoite tulisi laajentaa koskemaan myös kuntia. Lakiesityksen perustelujen mukaisesti kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisyhteisöjen tallettamisvelvollisuutta voidaankin arvioida paremmin nyt, kun on jo saatu jonkin verran kokemuksia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän toimivuudesta valtion viranomaisten tai niiden puolesta tukia myöntävien yhteisöjen ja säätiöiden kesken.

Tätä taustaa vasten selvitystehtävänä oli muodostaa kokonaiskuva siitä, mikä on kuntien myöntämien yritystukien tilanne, mitkä ovat instrumentit tai toimenpiteet, ja mikä on tukien volyymi.

Selvityksessä luotiin kokonaiskuva kuntien myöntämien yritystukien nykytilanteesta. Kokonaiskuvassa tarkasteltiin, missä muodossa tukia on annettu ja kuinka paljon (€), mihin EU:n valtiontukisääntelyyn ne perustuvat, tunnistavatko kunnat myöntävänsä EU:n valtiontukisäännöt täyttäviä tukia taloudelliseen toimintaan ja tuntevatko ne niiden ehdot, sekä millaisia yhteisiä tietojärjestelmiä mahdollisesti on käytössä.

Selvityksessä keskityttiin kuntien ja niiden yhteisöjen, kuten elinkeinoyhtiöiden ja maakunnan liittojen, myöntämiin tukiin sekä kuntien omille yhteisöilleen myöntämiin tukiin viimeisten kolmen vuoden aikana. Selvitys kattoi erityyppiset yritystuet, esimerkiksi avustukset, lainat, takaukset, takuut, korkotuet, oman pääoman ehtoiset rahoitukset, sekä muut taloudellista tukea sisältävät järjestelyt kuten markkinahinnasta poikkeava kiinteistöjen luovuttaminen tai vuokraaminen.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tulosten käsittely:

  • Tiedotustilaisuus 8.2.2023 (tutkimuslaitokset, kunnat, Kuntaliitto, ministeriöt)
  • Yritystukineuvottelukunnan 16.3.2023 keskustelu kuntien tuista ja liittymäpinnoista valtion myöntämiin tukiin (ministeriöt)
  • Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesjohtoryhmän keskustelu maaliskuussa 2023 kansallisesta de minimis -tukirekisteristä

Kansallisen de minimis -tukirekisterin perustaminen edellyttää seuraavaksi poliittisen tason linjausta (uusi hallitus) ml. lainvalmistelu ja mahdolliset järjestelmämuutokset. Tätä on tarkoitus työstää yhteistyössä Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön kuntaosaston kanssa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Senior consultant Anne-Mari Järvelin, 4FRONT, p. 040 705 6944, etunimi.sukunimi(at)4front.fi

Kuntien myöntämät yritystuet Suomessa

Yhteyshenkilö ministeriössä