Hyppää sisältöön

Kuntien toimintamallit ja rahoitusvastuu toimeentulotarpeen ehkäisyssä ja vähenemisessä (ToiTu)

Käynnissä

Toteuttajat

NHG Finland Oy, MDI Public Oy (alihankkija)

Rahoitussumma

185 578 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–3/2021

Selvityksellä on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toimeentulotuki on sosiaalihuollon taloudellinen tuki, joka toimii viimesijaisena turvana ihmisille ja perheille turvaten riittävän toimeentulon ihmisarvoista elämää varten (toimeentulolaki 1§). Toimeentulotuen kokonaisuus koostuu neljästä eri tukimuodosta, jotka ovat perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttavan työtoiminnan tuki. Tuen ohjausmekanismeja ja myöntövastuita on uudistettu, viimeksi vuonna 2017 kun Kela sai vastuulleen perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen. Kunnat vastaavat ennaltaehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta sekä vaikutuskeinoista, joilla vähennetään tarvetta perustoimeentulotuelle.

Kuntien vaikutusmahdollisuuksia perustoimeentulotuen käytön vähenemiseksi ja tarpeen ennaltaehkäisemiseksi on kartoitettu vähän eikä kokonaiskuvaa rahoitusjärjestelmän muutosvaikutuksista (2006, 2017 uudistukset) ole toteutettu. Selvityksessä kerätään tietoa, siitä miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa, sekä selvitetään mahdollisuuksia kehittää perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää.

Hankkeessa tuotetaan tietoa hyödyntäen monipuolisia empiirisiä menetelmiä. Perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmän vaikutusten todentamiseksi hyödynnetään kvantitatiivista tietoa, mutta vaikutusmekanismien ymmärtämiseksi syvällisemmin hyödynnetään kuntien, sidosryhmien ja loppuasiakkaiden kyselyjä ja haastatteluja.

Hankkeessa saadaan poliittiseen päätöksentekoon tietoa perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmän toimivuudesta osana muita sosiaalietuuksia ja kunnan vaikutusmahdollisuuksista toimeentulotukitarpeeseen. Hankkeen lopputuotteen myötä päätöksentekijöillä on mahdollisuus tietoon pohjautuvien linjausten ja valintojen tekemiseen. Hanke tuottaa hyödyllistä tietoa Marinin hallituksen tavoitteeseen siirtää sote-palvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille. 

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. kerätä tietoa siitä, miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa ja;
  2. selvittää mahdollisuuksia kehittää perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää.

Hankkeen kokonaistavoitteena on selvittää, miten perustoimeentulotuen rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää huomioiden rahoitusvastuun vaikutukset kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa selvitetään, mitä mahdollisuuksia kunnilla on vaikuttaa toimeentulotuen käyttöön ja siitä aiheutuviin menoihin nykyisessä rahoitusjärjestelmässä. Erityisesti tarkoituksena on selvittää, ovatko muutokset rahoitusvastuuseen luoneet kunnille kannusteen vähentää ja ehkäistä toimeentulotuen tarvetta. Hankkeessa pyritään tunnistamaan, miten toimeentulotuen rahoitusjärjestelmää on mahdollista kehittää entistä vaikuttavampaan suuntaan. Lisäksi luodaan käsitys siitä, miten toimeentulotuen rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää hallitusohjelman mukaisen sote-palvelujen järjestämisvastuun muutoksessa.

Ota yhteyttä:

tutkija Teemu Tupala, NHG Finland Oy, p. 040 482 7362, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi 

Perustoimeentulotuen rahoitusvastuun vaikutus kuntien toimintaan

Yhteyshenkilö ministeriössä