Toimeentulotuen tarpeen ehkäisemiseen tarvitaan useita eri kannustimia

Rahoitusvastuu on vain yksi keino ohjata kuntia

Toimeentulotuen rahoitusvastuun tarkastelu on ajankohtaista niin sote-uudistuksen ja työllisyyden kuntakokeilujen kuin myös sotu-uudistuksen ja toimeentulotukilain uudistamisen valmistelun näkökulmasta. Selvitys osoitti, että kuntien nykyisen osittaisen rahoitusvastuun ohjausvaikutus on heikko. Tämä johtuu toisaalta aktiivisen kustannusseurannan puutteesta ja toisaalta siitä, että vaikutusmahdollisuudet toimeentulotuen tarpeen ehkäisemiseksi koetaan vähäisiksi. Sote-uudistuksessa toimeentulotukeen liittyvät työnjako muuttuu sekä näin ollen myös toimijoiden mahdollisuudet ehkäistä toimeentulotuen tarvetta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten sen tarpeeseen voidaan vaikuttaa lähinnä välillisesti, kuten edistämällä työllisyyttä, tukemalla ter-veyttä ja hyvinvointia sekä lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta. Näiden keinojen näkökulmasta olisi perusteltua, että rahoitusvastuuta jaettaisiin jatkossa kuntien, hyvinvointialueen ja valtion kesken. Ohjauskeinot tulisi kuitenkin suunnitella kokonaisuutena huomioiden sekä toimeentulotuki että muut siihen kytkeytyvät etuudet, palvelut ja niiden rahoitusmekanismit.