Hyppää sisältöön

Kustannusvaikuttavat keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi (KEIMO)

Käynnissä

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Pellervon taloustutkimus, Kalle Määttä (alihankkija)

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–3/2021

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun kestävän käytön strategia linjasi, että vuoteen 2020 mennessä Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuuden suotuisa tila on varmistettu vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2019 laadittu Suomen kuudes maaraportti luonnon monimuotoisuuden suojelusta toteaa, ettei yllä mainittua vuoden 2020 tavoitetta tulla saavuttamaan. Koska puunkäytön on ennustettu lisääntyvän tulevaisuudessa, metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nykyisten monimuotoisuutta turvaavien toimenpiteiden vahvistamista sekä uusien keinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Monimuotoisuuden turvaamisen kustannukset riippuvat toimenpiteistä ja ohjauskeinoista. Hallitusohjelmassa on mainittu toimenpiteinä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi mm. heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelma, METSO- ja HELMI -ohjelmat, kansallispuistoverkoston laajentaminen sekä talousmetsien luonnonhoito. Ohjauskeinojen yhdistelmä on todennäköisesti paras monimuotoisuuden turvaamisen ja kustannusvaikuttavuuden kannalta. Tutkimustietoa tarvitaan optimaalisen toimenpide- ja keinovalikoiman löytämiseksi. 

Hankkeessa hyödynnetään aiempia tutkimuksia ja selvityksiä uhanalaisista ja taantuvista lajeista ja lajiryhmistä sekä niiden vaatimista elinympäristöistä. Lisäksi tarkastellaan elinvoimaisia lajeja, kuten riistalajeja ja niille merkittävien elinympäristöjen kehitystä (mm. mustikan peittävyys) eri käsittelyskenaarioissa. Metsänkäsittelykeinoja negatiivisen kehityksen pysäyttämiseen ja monimuotoisuuden edistämiseen tarkastellaan metsikkötasolla, mistä ne laajennetaan aina koko maan tasolle. 

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tutkimustietoa monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen kustannusvaikuttavista keinoista tilanteessa, jossa puusta valmistettujen tuotteiden kysynnän kasvu lisää metsien hakkuita. Hanke tuottaa menetelmän ja tarkastelukehikon monimuotoisuuden turvaamisen toimenpiteiden arvioimiseksi. Hankkeessa erotetaan viisi osatavoitetta:

  1. Erityisesti monimuotoisuuden lisäturvaamista vaativien metsäelinympäristöjen ja metsälajien/lajiryhmien määrittäminen sekä riistan elinympäristöjen kannalta tärkeiden rakennepiirteiden turvaaminen;
  2. Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arvioiminen metsikkötasolla;
  3. Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen kustannusvaikuttavuuden arvioiminen koko maan tasolla;
  4. Erilaisten metsänkasvatusvaihtoehtojen toteutettavuuden arvioiminen informaatio-ohjauksen, kannustejärjestelmien ja suojelun kautta sekä;
  5. Synteesin tekeminen kustannusvaikuttavista toimenpiteistä ja ohjauskeinoista sekä tarkastelukehikon tuottaminen metsien monimuotoisuuden kehittymisen arvioimiseen.

Ota yhteyttä: 

tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, p. 0295 325 146, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Keinot metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi

Yhteyshenkilö ministeriössä