Hyppää sisältöön

Liikenteen päästövähennystoimien kokonaistaloudellinen arviointi (HEETRA)

Päättynyt

Toteuttajat

Tampereen yliopisto

Rahoitussumma

148 490 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–5/2023

Fossiilittoman liikenteen tiekartan keskeisenä periaatteena on suunnitella ja valita toimia, jotka ovat mahdollisimman kustannustehokkaita, mutta toimenpiteiden valmistelussa kustannusvaikutusten tarkastelut eivät kuitenkaan ole olleet riittävän laajoja. Liikenne on välttämätöntä ihmisten ja yritysten hyvinvoinnille, mutta aiheuttaa samalla väistämättä haitallisia ulkoisvaikutuksia, joita kansalaiset ja yritykset eivät ota huomioon kulkutapa- ja kuljetusmuotovalinnoissa, ellei niitä tehdä näkyviksi.

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvän tavoitesidonnaisen hyöty-kustannustarkastelun tulee perustua julkisten toimenpidekustannusten, kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin kohtaamien negatiivisten ja positiivisten kustannusvaikutusten kokonaisvaltaiseen arvioimiseen. Kokonaistaloudelliset tarkastelut auttavat myös julkisten toimien oikean mitoituksen ja tehokkaan kohdentamisen määrittämisessä ja niissä tulee ottaa huomioon kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin investointi- ja toiminnallisen kustannusten muutokset sekä mahdollisiin toimintatapojen muutoksiin liittyvien muiden hyötyjen ja kustannusten muutokset.

Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa yleisesti käyttökelpoinen systemaattinen menetelmäkehikko ja suositukset siitä, millä kattavuudella ja miten liikenteen päästövähennystoimien taloudellisia vaikutuksia tulee arvioida kokonaisvaltaisesti ja toimien elinkaaren pituudelta. Hankkeen lopputuloksena syntyi liikennesektorin ilmastopoliittisten toimenpiteiden kustannusvaikutusten ja kustannustehokkuuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun soveltuva menetelmäkehikko ja ohjeet laskennan suorittamisesta ja toimenpiteiden vertailemisesta. 

Hankkeessa kehitetyn laskentamenetelmän etuna muihin mahdollisiin lähestymistapoihin verrattuna on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen päästöjen, kustannusten ja turvallisuus- ja terveysvaikutusten tarkasteluun samalla laskentamallilla, joka takaa eri näkökulmien yhtenäisen käsittelyn ja erilaisten toimenpiteiden vaikutusarvioiden vertailukelpoisuuden. Laskentamenetelmä on myös joustava ja soveltuu niin liikennejärjestelmään, autokantaan kuin energiamuotoihinkin liittyvien toimenpiteiden tarkasteluun.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Erilaisten liikenteen päästövähennystoimenpiteiden vaikutusarviointeja tarvitaan politiikkavalmistelussa ja toimeenpanon ohjelmoinnissa alati. Vaihtoehtojen tarkastelu on ajankohtaista arvioitaessa päättyvän hallituskauden politiikkalinjausten ja toimenpideohjelmien sisältöä  tulevien linjausten määrittämiseksi ja toimenpideohjelmien uudistamiseksi. Hankkeen tutkijaryhmä on jo hyödyntänyt tuotettua tietopohjaa yhteiskunnallista keskustelua tukevan materiaalin laatimisessa ja tarkastelujen esittelyssä myös mediassa. On odotettavissa, että valtioneuvoston valmistelutarpeet aktivoituvat lähiaikoina. Tuloksia ja esimerkkilaskelmia on muutoin käsitelty tähän mennessä työn aikana järjestetyssä työpajassa ja ohjausryhmäkokouksissa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Professori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto, p. 040 849 0320, etunimi.sukunimi(at)tuni.fi

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimien kokonaiskustannukset

Yhteyshenkilö ministeriössä