Hyppää sisältöön

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmän uudistaminen (RED III)

Päättynyt

Toteuttajat

AFRY Management Consulting

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–8/2023

Suomen jakeluvelvoitejärjestelmä on verotuksen ohella ollut keskeinen ja kustannustehokas keino lisätä uusiutuvia energialähteitä liikenteessä. Jakeluvelvoitteen taso on asetettu 30 prosenttiin vuonna 2030. Viimeisimmän uudistuksen yhteydessä velvoitteen piiriin lisättiin myös biokaasu ja muuta kuin biologiasta alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikenteen polttoaineet (RFNBO-polttoaineet). Tietyille polttoaineille asetettaisiin artiklassa edelleen energiasisältöön perustuvia minimiosuusvelvoitteita.

Kehittyneille biopolttoaineille ja biokaasulle, jotka on tuotettu direktiivin liitteen IX A-osan raaka-aineista, asetettaisiin erillinen vähimmäisosuusvelvoite siten, että edellä mainittujen polttoaineiden osuus energian loppukulutuksesta liikennealalla olisi oltava vähintään 0,5 prosenttia vuonna 2025 ja vähintään 2,2 prosenttia vuonna 2030. Lisäksi komissio ehdottaa asetettavaksi liikennealalla käytetyille RFNBO-polttoaineille uuden 2,6 prosentin vähimmäisosuusvelvoitteen vuodelle 2030.

Edelleen ehdotuksen mukaan liikennesähkö tulisi lisätä velvoitejärjestelmään erillisellä hyvitysjärjestelmällä, jossa julkisiin latauspisteisiin sähköä toimittavat toiminnanharjoittajat saavat hyvityksiä, joita he voivat myydä polttoaineen toimittajille. Polttoaineen toimittajat voivat ehdotuksen mukaan käyttää ostamiaan hyvityksiä täyttääkseen heille asetettuja velvoitteita.

Direktiivin muutosehdotukset ovat perustavanlaatuisia ja siten oli tarpeen selvittää, miten ne suhtautuisivat nykyiseen jakeluvelvoitejärjestelmään, huomioiden uusimmat kansalliset linjaukset, ja miten järjestelmää tulisi mahdollisesti päivittää.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi vaikutusarvio siitä, miten edellä kuvatut muutosehdotukset voitaisiin toteuttaa loppukäyttäjien ja kansantalouden kannalta kustannustehokkaasti ja taakanjakosektorin päästövähennystavoitteet huomioiden. Toteutustapaan liittyvistä taloudellisista vaikutuksista esitettiin kvantitatiivisia arvioita.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa vaikutusarvio komission esittämien direktiivien tuomista muutoksista Suomen jakeluvelvoitejärjestelmään päätöksenteon tueksi. Tavoitteena oli tutkia erityisesti khk-pohjaisen jakeluvelvoitejärjestelmän käyttöönoton vaatimia muutoksia sekä liikennesähkön hyvitysjärjestelmän lisäämisen toteutusvaihtoehtoja arvioiden jo muissa maissa olevia järjestelmiä.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tietoa tullaan hyödyntämään soveltuvilta osin RED III-direktiivin kansallisessa toimeenpanossa, säädösvalmistelun osana. Tuolloin tuloksia tullaan myös käsittelemään tarkemmin osana toimeenpanoa. Alustavia tuloksia on esitelty esimerkiksi hankkeen tiimoilta järjestetyssä infotilaisuudessa.  

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Esa Sipilä, p. 050 412 0839, etunimi.sukunimi(at)afry.com

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmän uudistus

Yhteyshenkilö ministeriössä