Hyppää sisältöön

Listayhtiöiden hallitus ja johtoryhmätehtävät – naisten urakehityksen haasteet

Päättynyt

Toteuttajat

KPMG, Svenska Handelshögskolan

Rahoitussumma

186 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2022–2/2023

Tutkimusprojektin tarkoituksena oli tukea Suomen hallituksen tavoitetta sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisäämisestä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Vaikka naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa onkin kasvanut 2000-luvulla, on vallitseva tilanne edelleen kaukana tasa-arvoisesta. Tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää syitä, jotka hidastavat tai estävät naisten rekrytointia listayhtiöiden hallituksiin ja johtotehtäviin.

Yrityksissä hallituksen tehtävänä sekä on valvoa yritysjohtoa että neuvoa sitä tärkeissä strategisissa päätöksissä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että sukupuolten tasapuolinen edustus parantaa hallituksen suoriutumista tehtävissään. Suomessa ei ole käytössä listayhtiöiden hallituksen sukupuolikiintiöitä, vaan ainoastaan ohje sisällyttää hallitukseen vähintään yksi naisjäsen. Mikäli kriteeri ei täyty, yrityksen tulee selvittää syyt tähän.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2020–2023 tavoitteena on sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisääminen pörssiyhtiöiden hallituksissa. Suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa tavoitteena on, että molempia sukupuolia on vähintään 40 %. Tasapuolinen edustus pyritään saavuttamaan ensisijaisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti ja ilman sitovia kiintiöitä.

Tilastokeskuksen (2021) mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista 29 % oli naisjäsenillä kesällä 2021. Listaamattomissa yhtiöissä naisia oli hallituksissa 19 % ja valtio-omisteisissa yhtiöissä 41 %. Tällä hetkellä hallituksen asettama sukupuolten tasa-arvon tavoite siis toteutuu ainoastaan valtio-omisteisissa yrityksissä. Huomionarvoista on myös se, että Helsingin pörssissä on edelleen listattuna yrityksiä, joilla ei ole ainoatakaan naista johtoryhmässään. Lisäksi useimmat johtoryhmissä mukana olevat naiset työskentelevät pääosin tukitoiminnoissa, eivät liiketoimintayksiköiden johdossa.

Tutkimusprojektin tavoitteena oli parantaa tutkimuksellista tietopohjaa päätettäessä sukupuolten tasapuolista edustusta listayhtiöiden johdossa edistävistä hallituksen toimista. Tässä hankkeessa keskityttiin analysoimaan listayhtiöiden johdon rekrytointikäytäntöjä Suomen kontekstissa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja erityisesti sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisen esteisiin listayhtiöiden ylimmässä johdossa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Minna Tuominen-Thuésen, KPMG Oy, p. 040 739 1017, minna.tuominen-thuesen(at)kpmg.fi

Listayhtiöiden hallitukset ja johtoryhmät – naisten urakehityksen haasteet

Yhteyshenkilö ministeriössä