Hyppää sisältöön

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi – MIVA käyttöön

Päättynyt

Toteuttajat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Mielenterveyden keskusliitto ry

Rahoitussumma

149 935 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–3/2023

Mielenterveys on keskeistä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille ja menestykselle. Kuitenkin yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä Suomessa aiheutuu mielenterveyden häiriöistä. Mielenterveysstrategiassa 20202030 on tunnistettu, että mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointia on yksi keino ottaa mielenterveys huomioon päätöksenteossa eri hallinnonaloilla ja kaikilla päätöksenteon tasoilla. Toimenpiteenä ehdotetaan työkalujen kehittämistä mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin.

Kunnilla on lakisääteinen tehtävä edistää hyvinvointia ja terveyttä, mukaan lukien mielenterveys, laatia kunnallinen hyvinvointikertomus ja suorittaa vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan kunnissa ja valtionhallinnossa monesta eri näkökulmasta, mutta eri sektorien toimenpiteiden mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin ei ole vielä vakiintunutta käytäntöä Suomessa. Myöskään päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ei monesti tunneta riittävän hyvin.

Mielenterveysvaikutusten arvioinnin tarve korostui entisestään COVID19-epidemian aikana. Hankkeen tuloksena tehty malli ja ohjeet ovat hyödynnettävissä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä ja tulevilla hyvinvointialueilla osana terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia. Mielenterveysvaikutusten arviointia voidaan myös hyödyntää osana lainsäädännön, politiikkojen ja ohjelmien valmistelua valtionhallinnossa. Lisäksi hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten vaikuttamistyössä.

Hankkeen tavoitteena oli edistää mielenterveysvaikutusten arvioinnin integroimista osaksi erilaisia vaikutusten ennakkoarviointeja.

  • Saada käsitys mielenterveysstrategian tunnettuudesta ja soveltamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä.
  • Saada kuva mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin nykytilasta ja käytössä olevista arviointimalleista.
  • Saada luotua mielenterveysvaikutusten arvioinnista mallit ja ohjeistus osaksi kuntien, hyvinvointialueiden ja säädösvaikutusten ennakkoarviointeja.
  • Esittää käyttöönoton suunnitelma, kuinka työkalut tuodaan asiantuntijoiden, valmistelijoiden ja päättäjien tietoisuuteen ja koulutettua avaintoimijat mallien käyttöönotossa.
  • Ehdottaa seurantamittareita mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin seuraamiselle.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin MIVA käyttöön -hankkeessa tuotettua tietoa on julkaistu useammassa blogissa ja näin on viestitty myös hankkeen aikana hankkeessa tuotettua tietoa. Hanke on tuottanut eri hallinnonalojen päätöksenteon tueksi konkreettisen mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin toimintamallin, jonka avulla voidaan vaikuttaa erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteon vaikuttavuuteen, kun tehdään päätöksiä, joilla on todennäköisesti vaikutuksia eri ikäisten ihmisten mielenterveyteen.

Myös järjestöjen kansalaisvaikuttamisessa ja valtionhallinnossa esim. ohjelma- ja lainsäädäntötyössä  voidaan hyödyntää nyt tuotettua materiaalia. Mallia on tarkoitus levittää kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoihin ja hallintoon johtamisen tueksi.

Hankkeen tuotoksia on käsitelty mm. STM:n, THL:n ja järjestöjen yhteisissä verkostoissa ja kokouksissa, joita ovat mielenterveysstrategian asiantuntijaryhmä sekä mielenterveys- että hyte-ellipsit. Hankkeen tietoa on esitelty myös kansainvälisesti OECD:n mielenterveyden asiantuntijoiden kanssa järjestetyssä kokouksessa. THL:n verkkosivuille on tulossa myös oma aihesivusto mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnista tämän kevään aikana.

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin -hanke on osa Kansallisen mielenterveysstrategian 20202030 toimeenpanoa. Mielenterveysstrategian ministeriöiden välisen yhteistyöryhmän virkatyönä on valmistunut Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnos, joka julkaistiin 22.3.2023. Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi MIVA käyttöön sisältyy mielenterveysjohtamisen painopisteen alle yhtenä keskeisenä mielenterveysjohtamisen välineenä, jota tullaan edistämään eri hallinnonaloilla myös tulevina vuosina.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtava asiantuntija Tuulia Rotko, THL, p. 0295 247 248, etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä