Hyppää sisältöön

Mikä lääkkeissä maksaa? – Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta

Päättynyt

Toteuttajat

Aalto-yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–3/2021

Suomen lääketilaston 2018 mukaan avohoidon lääkemyynti oli kyseisenä vuonna 2,5 miljardia euroa. Julkinen sektori korvasi avohoidon lääkemenoista huomattavan osan, yhteensä noin 1,46 miljardia euroa. Lääkkeiden käyttäjät maksoivat yli 1 miljardia euroa reseptilääkkeiden omavastuita sekä ei-korvattavia reseptilääkkeitä ja itsehoitolääkkeitä. Avohoidon lääkemyynti kasvoi niin resepti- kuin itsehoitolääkkeidenkin osalta (3,9 prosenttia ja 1,2 prosenttia). Kasvua selittävät muun muassa uusien kalliiden lääkkeiden tulo markkinoille ja terveydenhuollon palvelurakenteen muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi. Väestön ikääntyessä lääkehoidon tarve ja lääkekustannukset kasvanevat tulevinakin vuosina.

Lääkemarkkinoita säännellään voimakkaasti lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa. Sääntelyjärjestelmällä ja viranomaispäätöksillä voidaankin vaikuttaa merkittävästi lääkemarkkinoiden toimintaan, esimerkiksi lääkeyritysten väliseen kilpailuun, ja siten lääkkeiden hintoihin. Jotta lääkkeiden hinnanmuodostusta koskevaa sääntelyjärjestelmää voi kehittää entistä tarkoituksenmukaisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi, tarvitaan tietoa siitä, miten lääkekulut jakautuvat lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa olevien lääkkeiden välillä, ja miten erinäiset sääntelyjärjestelmät voivat vaikuttaa lääkekuluihin. Toisaalta lääkekulujen kohtuullistaminen ja rationaalisen lääkehoidon edistäminen edellyttävät myös sitä, että ymmärretään lääkäreiden lääkehoitoa ja lääkeainetta koskevaa päätöksentekoa.

Apteekkien tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden saatavuus ja lääkehoitoon liittyvä neuvonta. Apteekkien roolia sote-palvelujärjestelmässä voisi kenties kuitenkin edelleen kehittää, mikä osaltaan edistäisi apteekkitoiminnan kannattavuutta ja siten apteekkipalveluiden saavutettavuutta esimerkiksi isompien kaupunkien ulkopuolella. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ja tarjota päätöksentekijöille uutta ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa liittyen avohoidon lääkkeiden tukkuhintoja koskevaan sääntelyyn, lääkäreiden lääkeainetta koskevien valintojen osuuteen rationaalisen lääkehoidon toteuttamisessa sekä apteekkien rooliin osana sotepalvelujärjestelmää.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (19.3.2021).

Ota yhteyttä:

Oskari Nokso-Koivisto, Aalto-yliopisto, p. 044 045 0732, etunimi.sukunimi(at)aalto.fi

Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta

Yhteyshenkilö ministeriössä