Hyppää sisältöön

Perusskenaariot energia- ja ilmastotoimien kokonaisuudelle kohti päästöttömyyttä (PEIKKO)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

299 973 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–6/2024

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatut ilmasto- ja energiatavoitteet, mukaan lukien kansallisen ilmastolain päivitys, sekä Euroopan Unionin kesällä 2021 julkaisema niin sanottu Fit-For55- säädösehdotuspaketti ovat luoneet perustan kansalliselle ilmasto- ja energiastrategialle sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimissa VN TEAS HIISI- ja HIISI-jatkohankkeessa laadittiin vaikutusarviot uusille politiikkatoimille, jotka perustuivat laskennallisiin skenaariotarkasteluihin vuoteen 2050 asti sekä laadullisiin analyyseihin. VN TEAS -HIISI-hankkeessa keskeinen tehtävä oli laatia perusskenaario (WEM l. With Existing Measures) ja politiikkaskenaario (WAM l. With Additional Measures), josta jälkimmäinen edustaa yhtä polkua kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

Kaikki edellä mainitut laskelmat on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, jonka jälkeen energiasektori ja koko yhteiskunta ovat kohdanneet suuria haasteita liittyen energian saatavuuteen ja rajusti kohonneisiin energiahyödykkeiden hintoihin. Skenaarioiden laatimisen jälkeen myös useat yritykset ovat ilmoittaneet uusista investointisuunnitelmista ja/tai päätöksistä liittyen muun muassa tuulivoimaan, vihreään vetyyn, biotalouteen ja kiertotalouteen. Lisäksi arviot maankäyttösektorin nettonielusta ovat pienentyneet merkittävästi uusien ennakkotilastojen perusteella verrattuna aiempaan kasvihuonekaasuinventaariin. Onkin olemassa selkeä riski, että LULUCF-sektorin KHK-poistumien ja -päästöjen erotus eli nettonielu on jäämässä aiemmin ennakoitua pienemmäksi. Joka tapauksessa on selvää, että monet WEM- ja WAM-skenaarioiden taustaoletukset ovat muuttuneet ja tarve skenaariolaskelmien päivitykselle on siten ilmeinen.

PEIKKO-hankkeen tuottamat perusskenaariot antavat tärkeää taustatietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, kun ryhdytään arvioimaan tarvittavia lisätoimia kohti hiilineutraalisuutta sekä kestävää energiataloutta. Tuloksia käytetään valtioneuvoston tulevissa selonteon valmisteluissa liittyen ilmasto- ja energiastrategiaan, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan sekä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan. Lisäksi hankkeen tuloksia hyödynnetään kansallisessa, EU-tason ja YK:n raportoinnissa. Hankkeen tuloksena saadut arviot keskeisistä riskeistä ja epävarmuuksista antavat myös osviittaa liittyen uusien politiikkatoimien tarpeeseen sekä niiden mitoitukseen, suuntaamiseen ja ajoitukseen.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli laatia kasvihuonekaasupäästöjen ja energiataseiden kehityskulut vuoteen 2055 asti nykyisillä energia- ja ilmastopoliittisilla toimilla, eli perusskenaariossa. Tätä varten tarkasteltiin merkittävimpiä epävarmuuksia liittyen energiahyödykkeiden ja päästöoikeuden hintakehityksiin, energian saatavuuteen, merituulen kehitykseen, maankäyttösektorin nielukehitykseen sekä talouskehitykseen.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimustiimin päällikkö Tiina Koljonen, VTT, p. 050 359 9549, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Energia- ja ilmastoskenaariot kohti päästöttömyyttä

Yhteyshenkilö ministeriössä