Hyppää sisältöön

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

Päättynyt

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pellervon taloustutkimus

Rahoitussumma

649 930 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–11/2021

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hanke palvelee tutkimus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa. Hanke tuottaa myös tarvittavia tietoja ja analyysejä, joita hyödynnetään EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa raportoinnissa (ns. edistymisraportit) ja EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksessä.

HIISI-hanke tuotti sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle.

Uusien politiikka- ja muiden ohjauskeinojen tavoitteena on varmistaa oikeudenmukainen ja kestävä siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä. HIISI-hankkeen tuottamilla laaja-alaisilla ja monitieteisillä laskennallisilla ja laadullisilla analyyseillä arvioidaan siirtymää systemaattisesti ja integroidusti kattaen sekä suorat että epäsuorat vaikutukset.

Hanke pyrki myös osallistamaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten lisätä ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja energiapoliittisille toimille. 

HIISI-hankkeen tavoitteena oli laatia laskennallisin ja laadullisin menetelmin seuraavat arvioinnin ja analyysit:

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen ja energiataseiden kehityskulut:

 • Kasvihuonekaasupäästö- ja -poistuma sekä energiaskenaariot nykytoimin (perusskenaario) vuoteen 2040
 • Kasvihuonekaasupäästö- ja -poistuma sekä energiaskenaariot lisätoimin (politiikkaskenaario) vuoteen 2040

Uudet politiikkatoimet ja toimikohtaiset arvioinnit:

 • Politiikkatoimien suorat ja epäsuorat kustannukset valtiolle, kunnille ja/tai yksittäisille toimijoille
 • Politiikkatoimien epäsuorat vaikutukset muihin (nykyisiin tai uusiin) politiikkatoimiin ja päästöihin muilla toimialoilla tai sektoreilla

Yhteenveto ja synteesi toimialojen tiekarttojen vaikutuksista ja toteutusta tukevien toimien tarpeesta:

 • Tiekartoissa esitettyjen päästövähennysten toteuttaminen kokonaisuutena ml. investointitarve, TKI-tukien tarve sekä osaamis- ja koulutustarpeet
 • Arvio kiireellisimmistä ja vaikuttavimmista politiikkatoimista
 • Teollisuuden päästö- ja energiataseet nyky- ja lisätoimin

Politiikkatoimikokonaisuuksien kokonaisvaikutukset ml. päästö-, kustannus-, terveys-, ympäristö-, työllisyys-, kilpailukyky-, koulutus- ja sosiaaliset vaikutukset, alueelliset vaikutukset, hiilivuotovaikutus sekä vaikutukset energiajärjestelmään ja energiaturvallisuuteen:

 • Ilmasto- ja energiastrategiaan sisällytettävien uusien politiikkatoimien yhteisvaikutukset perusskenaarioon verrattuna
 • KAISU:un sisällytettävien päästökaupan ulkopuolisten uusien politiikkatoimien yhteisvaikutukset perusskenaarioon verrattuna
 • Suomen energia- ja ilmastopolitiikan edellyttämät investointitarpeet pitkällä aikavälillä

Tutkimuksen, innovoinnin ja kilpailukyvyn ulottuvuus

 • Tutkimuksen ja innovoinnin rahoitustarpeet vuoteen 2030 asti
 • Laadullinen arvio politiikkatoimien vaikutuksista liiketoimintamahdollisuuksiin ja kilpailuetuun kansainvälisillä markkinoilla

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimustiimin päällikkö Tiina Koljonen, VTT, p. 050 359 9549, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Energia- ja ilmastopolitiikan toimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi

Yhteyshenkilö ministeriössä