Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt

Käynnissä

Toteuttajat

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, NHG Finland, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Itä-Suomen yliopisto, Auria tietopalvelut

Rahoitussumma

200 042 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein, oikeaan aikaan ja siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa. Suomessa ja kansainvälisesti käytetään erilaisia menetelmiä ja indikaattoreita potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiseksi. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 julkaistiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä (STM 2017). Jo 10 vuoden ajan tehdystä kehittämisestä huolimatta potilas- ja asiakasturvallisuutta ei toistaiseksi mitata Suomessa yhdenmukaisesti eikä kattavasti, ja sen vuoksi puuttuu luotettavaa vertailutietoa eri organisaatioiden palvelujen laadusta ja turvallisuudesta. Eniten tietoa on erikoissairaanhoidosta, kun taas perusterveydenhuollosta ja etenkin sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuden seurannasta on vähiten tietoa. Turvallisuuden seuranta ei rajoitu pelkästään ei-toivottujen tapahtumien seurantaan, myös turvallisten toimintatapojen toteutumista on seurattava. Tietoa tarvitaan organisaatioiden menettelyistä ja johtamisesta, ammattihenkilön osaamisesta ja toiminnasta, prosesseista ja resursseista, palvelujen sujuvuudesta sekä potilas- ja asiakasnäkökulmasta. Seurantaa ja raportointia tarvitaan sekä kansallisella että alueellisella ja toimintayksikkötasoilla. Myös erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon tai sosiaalihuollon tietotarpeet voivat olla erilaisia. Potilas- ja asiakasturvallisuuden ymmärtäminen on kriittistä useassa päätöksentekoprosessissa, mutta voi olla erilaista hallinnossa tai kliinisessä työssä. Tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen seurantamallin luomiseksi tarvitaan monitahoista ja eri näkökulmista katsovaa tietoa.

Hankkeen tavoitteena on tutkimus- ja selvitystietoon perustuen kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin minimistandardeista, joita voisi soveltaa kansallisesti ja toimintayksiköissä. Tätä varten selvitetään, miten potilas- ja asiakasturvallisuutta seurataan kansainvälisesti, seurannan nykytila Suomessa sekä käytössä olevat tai kirjallisuudesta tunnistetut potilas- ja asiakasturvallisuuden indikaattorit ja mittausmenetelmät. Tunnistettujen menetelmien ja indikaattorien hyödynnettävyys testataan ja arvioidaan käyttäjien ja hyödyntäjien näkökulmasta. 

Ota yhteyttä:

suunnittelija Jenni Isotalo, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, p. 040 632 5851, etunimi.sukunimi(at)vshp.fi

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt

Yhteyshenkilö ministeriössä