Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä

Käynnissä

Toteuttajat

Roschier Asianajotoimisto Oy

Rahoitussumma

161 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2019–8/2020

Osakeyhtiölaki ("OYL", 624/2006) on ollut voimassa yli kaksitoista vuotta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuasiakirjoissa samoin kuin oikeusministeriön hankkeessa  OM021:00/2016  on katsottu, että tänä aikana suomalainen yhteiskunta ja yhtiöiden toimintaympäristö Suomessa ovat muuttuneet olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, itsetyöllistämisen ja mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen myötä. Edelleen on katsottu, että nopea kehitys näillä ja muilla yritystoiminnan kannalta keskeisillä osa-alueilla on vaikuttanut merkittävästi OYL:n soveltamisympäristöön ilman, että lakia itsessään on laajemmin uudistettu. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa yhtiöoikeudellisen sääntelyn muutostarpeet ja toimivuus suhteessa yhtiöiden muuttuneeseen toimintaympäristöön ajantasaisella tutkimuksella, jota voidaan käyttää pohjana yhtiöoikeuden tulevissa kehityshankkeissa.

Suurin osa suomalaisesta yritystoiminnasta tapahtuu osakeyhtiömuodossa. OYL on siten keskeinen laki yritystoiminnan sääntelyn kannalta. Sen vaikutukset ulottuvat pienimmistä osakeyhtiöistä kansainvälisiin suuryrityksiin. Laki vaikuttaa keskeisesti muun muassa yritysrahoitukseen, yrityskauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin sekä yritysten hallintoon. Lailla on välitöntä vaikutusta myös arvopaperimarkkinoiden toimintaan. OYL:n mahdolliset epäkohdat lisäävät yleistä epävarmuutta yritystoiminnassa ja markkinoilla ja siten yritysten transaktiokustannuksia . Lain saattaminen mahdollisimman toimivaksi puolestaan tehostaa yritystoimintaa ja näin lisää kansantalouden yleistä tehokkuutta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää kattavasti ja kokonaisvaltaisesti OYL:n mahdollisia muutostarpeita lainsäädännön kilpailukyvyn ylläpitämisen ja vahvistamisen näkökulmasta, sekä esittää tutkimustulosten perusteella konkreettisia sisällöllisiä ja teknisiä muutosehdotuksia voimassa olevaan  lainsäädäntöön.

Muutostarpeiden arviointi toteutetaan kahdessa osassa; sekä yleisellä tasolla että keskittyen tiettyihin ennalta määritettyihin erityiskysymyksiin.

Yleisessä osassa OYL:ia kilpailukykytekijänä tarkastellaan arvioimalla muun muassa sitä, millä vaatimuksilla ja menettelyillä on eniten merkitystä OYL:n kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen  kannalta.

Lisäksi selvitetään, miten tällä tavoin identifioitavia kysymyksiä on lähestytty relevanteissa verrokkivaltioissa, joita olisivat alustavasti Ruotsi, Tanska, Norja, Saksa, Ranska, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Amerikan Yhdysvallat (Delaware, the Model Business Corporation Act).

Erityisessä osassa tutkimuksen kohteena ovat osakeyhtiön johdon tehtävän selkiyttäminen, osakkaiden päätöksenteko pörssiyhtiöissä ja muissa osakeyhtiöissä erityisesti teknologian ja osallistumispalveluiden tarjoamien mahdollisuuksien kannalta sekä sähköisen viestinnän palveluiden hyödyntäminen osakkaan tiedonsaantioikeuden sääntelyssä, yhtiön ja osakkaan välisessä viestinnässä sekä yhtiökokouksen järjestämistä koskevissa OYL:n säännöksissä. Edellä mainittuja teemoja käsitellään erityisesti lainsäädännön kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmasta. Myös erityisessä osassa suoritetaan analyyttinen oikeusvertailu edellä mainittuihin verrokkivaltioihin ja niissä omaksuttuihin sääntelymalleihin. Selvityksen kohteena ovat lisäksi muut OYL:n epäkohdat, kuten sääntelyn tekniset virheet, mahdolliset puutteet lain tarjoamassa oikeussuojassa sekä mahdollisuudet menettelyjen virtaviivaistamiseen. Erityisessä osassa selvitetään myös laajempia kysymyksiä, kuten tarvetta OYL:n yleisten periaatteiden  täsmentämiselle.

Lisätietoja hankkeesta antaa asianajaja Manne Airaksinen, Roschier, p. 020 506  6000, etunimi.sukunimi(at)roschier.com.

Yleinen Osakeyhtiölain ajantasaistaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä