Hyppää sisältöön

Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuus ja systeemisen arviointimallin kehittäminen

Päättynyt

Toteuttajat

Comprendum Oy, Laurea AMK, Security Analysis Oy, Vaikuttava yritys Oy, eWeLConsulting, Perspectum, Ilona Kuusi, Inclus Oy, Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Rahoitussumma

239 942 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2022–8/2023

Hankkeen taustalla oli tietotarve siitä, miten kriisinhallinnasta voisi resurssien käytön kannalta tehdä suunnitelmallisempaa ja vaikuttavampaa. Hanke vastasi tähän tiedonintressiin tuottamalla uutta tutkimustietoa Suomen Afganistaniin vuosina 2002–2021 kohdistamista kokonaisvaltaisista kriisinhallintatoimista luoden kokonaiskuvan niiden tuloksista, vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä siitä miten niiden vaikuttavuutta on arvioitu.

Suomen kriisinhallintatoiminnan strategispoliittiset kehykset on määritetty vuonna 2009 Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan strategiassa. Sen mukaan Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan vahvistamiseksi EU:ssa, kansainvälisessä yhteistyössä ja monikansallisissa kriisinhallintaoperaatioissa. Myös kansalaisyhteiskunnan ja humanitaarisen avun toimijoiden kanssa tehtävä koordinaatio sekä näiden toimintaedellytysten parantaminen on mainittu strategiassa, vaikka tähän toimintaan viittaava kolmoisneksus -käsite on tuotettu ja vakiintunut vasta vuonna 2019 OECD:n toimesta (OECD/LEGAL/5019).

Kriisinhallintatoiminnan aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että riittävän konkreettisten ja mitattavien tavoitteiden asettaminen on ollut Suomen kriisinhallinnalle haastavaa. Myös tuore kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean mietintö suosittaa tilaamaansa selvitykseen nojaten, että kriisinhallinnan vaikuttavuutta tulee arvioida aiempaa konkreettisempien ja mitattavampien tavoitteiden avulla. Tämä hanke laajensi aikaisempaa vaikuttavuusselvitystä tarkastelemalla Suomen toimia Afganistanissa nimenomaan kokonaisvaltaisuuden ja kolmoisneksuksen näkökulmasta kansallisella, kansainvälisellä ja operaatioalueen tasolla. Lisäksi syvennettiin näkymää vaikuttavuuden arviointiin ja kehitettiin tuotettuun tutkimustietoon pohjaten uudistettua, systeemiseen lähestymiseen perustuvaa vaikuttavuuden arvioinnin ja sen kriteeristön toimintatapamallia. Kokonaisuus mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin jatkokehittämisen tietoperusteisesti.

Tutkimuksen painopiste oli Suomen toiminnan vaikuttavuuden tarkastelu ja arviointi sekä siihen liittyen arviointimallin kehittäminen tulevaisuutta varten, ei Suomen Afganistanin-operaation historiallinen tarkastelu. Tutkimus vastaa myös hallinnon julkisuusperiaatteisiin, jossa mm. Afganistanin toimien erityispiirteitä sekä vaikuttavuuden arvioinnin haasteita tarkastellaan avoimesti. Näin luodaan mm. edellytyksiä poliittiselle ja kansalaiskeskustelulle.

Hanke tuotti uutta tutkimustietoa Suomen Afganistaniin vuosina 2002-2021 kohdistamista kokonaisvaltaisista kriisinhallintatoimista, luoden kokonaiskuvan niiden tuloksista, vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä siitä miten niiden vaikuttavuutta on arvioitu. Samalla hanke tuotti tietoa, jonka pohjalta Suomen kriisinhallintaosallistumista voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja monitahoisesti, käsitteellisesti, suunnitelmallisesti ja operatiivisesti niin, että kriisinhallintapolitiikan vaikuttavuutta voidaan tehtyjen linjausten mukaisesti lisätä sekä määrällisin että laadullisin keinoin.

Hanke laajensi aiempaa kansallisesti tehtyä vaikuttavuusselvitystyötä (esim. KRIHAVA-hanke) ja syventää näkymää vaikuttavuuden arviointiin. Tämä mahdollistaa yhtenä hankkeen lopputuotteena tutkimustietoon pohjaavan, uudistetun vaikuttavuuden arvioinnin ja sen kriteeristön toimintatapamallin.

Hankkeen julkaisut

Ota yhteyttä:

Hankejohtaja Gustav Öller, Comprendum Oy, p. 040 506 5302, gustav.oller(at)comprendum.com

Suomen Afganistaniin kohdistamien kriisinhallintatoimien vaikuttavuus

Yhteyshenkilö ministeriössä