Käsitteistä käytäntöön – Kohti vaikuttavampaa kriisinhallintaa

Kriisinhallinnan vaikuttavuuden määritelmästä ei tällä hetkellä vallitse yhteistä kansallista näkemystä, joka olisi edellytys onnistuneelle vaikuttavuuden arvioinnille. Käsitteiden monitulkintaisuuden vuoksi myöskään suomalaisen kriisinhallintaosallistumisen tavoitteet eivät ole tarpeeksi konkreettisesti ja mitattavasti määriteltyjä. Asian korjaamiseksi tulisi sopia yhteisestä käsitteistöstä. Vaikuttavuuden arviointi pitäisi myös kytkeä osaksi olemassa olevia prosesseja, kuten tulosohjausta ja muuta toiminnan ja talouden suunnittelua. Vaikuttavuuden arvioijalle olisi annettava selkeä omistajuus ja mandaatti. Lisäksi tuotetut arviot olisi kytkettävä kansainväliseen keskusteluun yhteisen käsitteistön avulla.