Hyppää sisältöön

Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

Käynnissä

Toteuttajat

Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2022–6/2023

Muutokset ympäristö ja ilmasto -olosuhteissa, ihmisten, eläinten ja tavaroiden liikkuvuudessa, sekä tehostuva maatalous vaikuttavat myös eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien (zoonoosien) esiintymiseen. Odotettavissa on, että osa Suomessa kotoperäisinä esiintyvistä zoonooseista tulee yleistymään, ja että maassamme tulevaisuudessa esiintyy myös sellaisia zoonoosien aiheuttajia, joita meillä ei tällä hetkellä todeta. Suomen visiona on ollut, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Terveydensuojelu suoraan tai välillisesti eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilta taudeilta ja tartunnoilta on siten ensiarvoisen tärkeää.

Olosuhteiden vaaliminen vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat poikkitieteelliseen ymmärrykseen vallitsevasta tilanteesta. Yhteinen terveys -lähestymistavalla viitataan poikkitieteelliseen, monialaiseen ja eri hallintoaloja yhdistävään yhteistyöhön, joilla saavutetaan vaikutus ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen. Näistä lähtökohdista Suomessa on tarve tuottaa yhteisen terveyden näkökulmasta koottua monialaista tietoa zoonooseista ja niiden aiheuttajiin liittyvästä tilanteesta Suomessa. Tieto vallitsevasta tilanteesta ja mahdollisten muutosten suunnasta auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ennakoivia toimia Suomen zoonoositilanteen säilyttämiseksi hyvänä ja tunnistamaan ne kohteet, joihin on syytä panostaa. Tarve tällaiselle tiedolle on ajankohtainen myös Suomen zoonoosistrategian ja kansallisen mikrobilääkeresistenssin vastustusohjelman laadinnan tukemiseksi.

Hankkeen päätavoite on tuottaa kuvaus Suomessa vallitsevasta tilanteesta, arvioida Suomen zoonoositilanteen kehitys ja mahdollisten muutosten suunta, sekä tuottaa asiantuntija-arvio zoonooseihin liittyvistä mahdollisista tulevista uhkista. Analyysissä huomioidaan Suomen kannalta merkittävimmät zoonoosit. Analyysi tuotetaan yhteisen terveyden lähtökohdista eri hallinnonalojen (terveydenhuolto, eläinlääkintä, elintarviketurvallisuus) tuottamista zoonooseja koskevista seuranta- ja tutkimustuloksista viimeisen kymmenen vuoden ajalta käsittäen tietoa: tartunnoista ihmisillä, sekä taudinaiheuttajien löydöksistä eläimillä, elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineissa, elintarvikkeissa ja rehuissa. Analyysin tarpeisiin koostetaan myös zoonooseihin liittyviä tilanne- ja tapausyhteenvetoja. Hankkeella myös pyritään parantamaan zoonoosiseurantaan liittyvien tilastoaineistojen saatavuutta yhteisen terveyden lähtökohdasta, ja varmistamaan että nämä Suomea koskevat zoonoosien seurannasta julkaistavat tiedot ovat yhdenmukaiset ja oikeelliset myös jatkossa.

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Saara Raulo, Ruokavirasto, p. 040 825 0261, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Suomen zoonoositilanne ja -riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

Yhteyshenkilö ministeriössä