Hyppää sisältöön

Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

Päättynyt

Toteuttajat

Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2022–6/2023

Muutokset ympäristö ja ilmasto -olosuhteissa, ihmisten, eläinten ja tavaroiden liikkuvuudessa, sekä tehostuva maatalous vaikuttavat myös eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien (zoonoosien) esiintymiseen. Odotettavissa on, että osa Suomessa kotoperäisinä esiintyvistä zoonooseista tulee yleistymään, ja että maassamme tulevaisuudessa esiintyy myös sellaisia zoonoosien aiheuttajia, joita meillä ei tällä hetkellä todeta. Suomen visiona on ollut, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Terveydensuojelu suoraan tai välillisesti eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilta taudeilta ja tartunnoilta on siten ensiarvoisen tärkeää.

Olosuhteiden vaaliminen vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat poikkitieteelliseen ymmärrykseen vallitsevasta tilanteesta. Yhteinen terveys -lähestymistavalla viitataan poikkitieteelliseen, monialaiseen ja eri hallintoaloja yhdistävään yhteistyöhön, joilla saavutetaan vaikutus ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen. Näistä lähtökohdista Suomessa on tarve tuottaa yhteisen terveyden näkökulmasta koottua monialaista tietoa zoonooseista ja niiden aiheuttajiin liittyvästä tilanteesta Suomessa. Tieto vallitsevasta tilanteesta ja mahdollisten muutosten suunnasta auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ennakoivia toimia Suomen zoonoositilanteen säilyttämiseksi hyvänä ja tunnistamaan ne kohteet, joihin on syytä panostaa. Tarve tällaiselle tiedolle on ajankohtainen myös Suomen zoonoosistrategian ja kansallisen mikrobilääkeresistenssin vastustusohjelman laadinnan tukemiseksi.

Hankkeen päätavoite oli tuottaa kuvaus Suomessa vallitsevasta tilanteesta, arvioida Suomen zoonoositilanteen kehitys ja mahdollisten muutosten suunta, sekä tuottaa asiantuntija-arvio zoonooseihin liittyvistä mahdollisista tulevista uhkista. Analyysissä huomioitiin Suomen kannalta merkittävimmät zoonoosit. Analyysi tuotettiin yhteisen terveyden lähtökohdista eri hallinnonalojen (terveydenhuolto, eläinlääkintä, elintarviketurvallisuus) tuottamista zoonooseja koskevista seuranta- ja tutkimustuloksista viimeisen kymmenen vuoden ajalta käsittäen tietoa: tartunnoista ihmisillä, sekä taudinaiheuttajien löydöksistä eläimillä, elintarvikkeiden ja rehujen raaka-aineissa, elintarvikkeissa ja rehuissa. Analyysin tarpeisiin koostettiin myös zoonooseihin liittyviä tilanne- ja tapausyhteenvetoja. Hankkeella myös pyrittiin parantamaan zoonoosiseurantaan liittyvien tilastoaineistojen saatavuutta yhteisen terveyden lähtökohdasta, ja varmistamaan että nämä Suomea koskevat zoonoosien seurannasta julkaistavat tiedot ovat yhdenmukaiset ja oikeelliset myös jatkossa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tavoitteena on, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä. Jotta tämä olisi mahdollista, on oltava tietoa vallitsevasta tilanteesta ja zoonoositilanteen muutosten suunnasta. Näin on mahdollista tunnistaa kohteet, joihin on syytä panostaa, ja suunnitella ja toteuttaa toimia Suomen zoonoositilanteen säilyttämiseksi hyvänä. Raporttia tullaan hyödyntämään mm. Suomen seuraavan zoonoosistrategian laadinnassa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Saara Raulo, Ruokavirasto, p. 040 825 0261, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Suomen zoonoositilanne ja -riskit yhteisen terveyden näkökulmasta

Yhteyshenkilö ministeriössä