Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

Käynnissä

Toteuttajat

Ulkopoliittinen instituutti, Ilmatieteen laitos, Tyrsky-Konsultointi, Security Analysis Oy

Rahoitussumma

149 986 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2020–8/2021

Ilmastonmuutos uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta monin tavoin, ja tulevien vuosikymmenien kuluessa vaikutukset voimistuvat entisestään. Sekä muuttuvat ilmasto-olosuhteet että toisaalta tehokkaat toimet muutoksen hillitsemiseksi aiheuttavat uusia epävarmuuksia ja riskejä. Suomen kaltaisessa avoimessa ja ulkomaankaupasta riippuvaisessa PohjoisEuroopan maassa kansainvälis-poliittiset ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vaikutukset saattavat olla merkittävämpiä kuin suorat ja paikalliset, mutta niitä tunnetaan yhä puutteellisesti. Vaikka Suomella on kansainvälisesti katsottuna korkea kyky sopeutua muutoksiin, ei tämän kaltaisiin yhteis- ja vuorovaikutuksiin ole välttämättä osattu riittävästi varautua. Ilmastonmuutos on myös turvallisuuspolitiikalle uudenlainen kysymys, johon ei ole mahdollista vastata yksinomaan esimerkiksi perinteisen maanpuolustuksen keinoin, uhkiin varautuminen edellyttää kokonaisturvallisuuden periaatteen mukaisesti yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeiden toimintojen huomioimista. Ehdotuksille eri hallinnonalojen yhteistyöhön perustuvista politiikkatoimista on siten suuri tarve.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen laaja-alaisia vaikutuksia Suomen turvallisuuteen sekä konkreettisia keinoja niihin varautumiseksi. Päätavoitteeseen pyritään neljän olennaisesti toisiinsa liittyvän osatavoitteen avulla:

  1. Hanke kartoittaa ilmastonmuutoksen turvallisuusuhkista esitettyjä jäsentelyjä ja muodostaa niiden pohjalta Suomen tapaukseen sopivan lähestymistavan.
  2. Hankkeessa muodostetaan systemaattinen kuvaus ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, erityisesti keskittyen poliittisiin sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta aiheutuviin seurauksiin. 
  3. Hankkeessa selvitetään, miten nykyinen kokonaisturvallisuuden malli sopii tunnistettuihin turvallisuusvaikutuksiin varautumiseen ja miten sitä tulisi kehittää.
  4. Hanke pyrkii kokonaisturvallisuuden tarkastelun pohjalta parantamaan edellytyksiä ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksien ymmärtämiseen ja niihin varautumiseen yli hallinnonalarajojen.

Ota yhteyttä:

tutkija Sanna Erkamo, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi(at)fmi.fi

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus

Yhteyshenkilö ministeriössä