Hyppää sisältöön

Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa

Käynnissä

Toteuttajat

Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Finnish Consulting Group (FCG), Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2023–10/2024

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Ympäristöterveydenhuollon lakien ml. terveydensuojelulaki valvonta ja täytäntöönpano kuuluu kunnan viranomaiselle. Kuntien toimeenpanemaa valvontaa ohjaa ja valvoo aluehallintovirasto omalla toimialueellaan. Tehtävien järjestämisestä on lisäksi säädetty ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009).

Terveyttä ylläpidetään, suojellaan ja edistetään muun muassa valvomalla talous- ja uimaveden laatua, julkisten palvelurakennusten (koulut, päiväkodit, hoivaa antavat laitokset) ja muiden ilmoitusvelvollisten palveluiden (liikuntapalvelut, ihon käsittely) terveydellisiä olosuhteita sekä hygieniaa. Lisäksi kuntien valvontayksiköt hoitavat laaja-alaisesti erilaisia asumisterveysasioita kattaen yksityisten asuntojen terveyshaittaepäilyt, siivottomuusasiat, tupakointikiellot sekä erilaisen neuvonnan ja ohjauksen elinympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Terveydensuojelu on ollut perinteisesti hyvin tarkastuskeskeistä, mutta yhä enemmän on suuntauduttu ennakoivaan terveyshaittojen ehkäisyyn olemalla mukana kaavoitus-, ympäristö- ja rakennuslupaprosesseissa joko valmisteluvaiheessa tai antamalla lausuntoja.

Terveydensuojelulakiin Juha Sipilän ja Sanna Marinin hallituskausilla tehdyissä muutoksissa on tavoitteena ollut mm. valvonnan resurssien kohdentaminen jatkossa entistä selkeämmin niihin valvontatoimenpiteisiin ja - keinoihin, joiden vaikuttavuus on mahdollisimman hyvä. Mahdollista terveydensuojelulain kokonaisuudistusta varten tulee selvittää, miten terveydensuojelun toimintaympäristö on muuttunut, miten aikaisempien lakien tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälainen viranomaisvalvonta soveltuu parhaiten tämän päivän tarpeisiin. Suomen terveydensuojelulainsäädäntöä, tavoitteiden asettelua ja vaikuttavuuden arviointia sekä toimintatapoja on syytä verrata myös kansainvälisesti parhaiden toimintatapojen ja kehityssuuntien tunnistamiseksi, sekä arvioida onko vertailumaissa sellaisia käytäntöjä, joita voisi soveltaa myös Suomessa.

Uudistustarpeiden tunnistamiseksi tulee kartoittaa asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia esimerkiksi toimijoiden kokonaisvalvontataakasta. Yksi luonnollinen, vielä auki oleva poliittinen kysymys on, onko tarkoituksenmukaista järjestää terveydensuojelulain valvonta hyvinvointialueella, kiinteämmässä yhteydessä perusterveydenhuoltoon vai osana esim. kunnan tai yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelua ja/tai rakennusvalvontaa. Osana terveydensuojelun strategiaa tulee arvioida myös, kuinka vahvasti terveydensuojeluvalvonta kytkeytyy muuhun ympäristöterveydenhuoltoon (elintarvikevalvonta, tupakkalain valvonta ja eläinlääkintähuolto). Tätä ympäristöterveydenhuollon tehtävien organisoitumista kuntaan tai kuntien väliseen yhteistoimintaan ja toisaalta vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden yhteyteen on selvitetty useaan kertaan, asiasta ei kuitenkaan ole poliittista päätöstä.

Hankkeen tulosten pohjalta tunnistetut kehitystarpeet ovat tärkeitä sekä viranomaisten että valvonnan asiakkaiden taloudellisten ja voimavararesurssien tarkoituksenmukaisen suuntaamisen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa käytettävissä olevat vaikuttavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat valvonnan ja ohjauksen keinot. Hankkeen tavoitteena on tarkastella terveydensuojelun sääntely-ympäristöä kokonaisuutena ja sääntelyn ja valvonnan kohteiden (asiakkaiden) näkökulman ja tarpeet ymmärtävinä kokonaisuuksina.

Hankkeessa hankitaan tietoa tunnistettuihin kysymyksiin terveydensuojelulain muutostarpeiden kartoittamiseksi ja parhaiden toimintatapojen löytämiseksi. Hanke on jaettu työpaketteihin (TP), joissa pohditaan alla lueteltujen tavoitteiden vaikutusta sekä tehdään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia tunnistettujen muutostarpeiden pohjalta terveydensuojelun toimintatapojen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on useilla erilaisilla, toisiaan täydentävillä lähestymistavoilla ja menetelmillä vastata kaikkiin hakukuulutuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Hanke kokoaa yhteen konsortioon kunta- ja ympäristöterveydenhuoltoalan keskeisen valtakunnallisen osaamisen (Kuntaliitto, THL, UEF, FCG).

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Johtaja Miira Riipinen, Kuntaliitto, p. 040 824 4401, etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi

Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa

Yhteyshenkilö ministeriössä