Hyppää sisältöön

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä

Päättynyt

Toteuttajat

Owal Group Oy, Pellervon taloustutkimus PTT

Rahoitussumma

188 112 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–5/2024

Osaamisen kehittämisen kannalta yksi keskeisistä työvoimapalveluista on työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on ollut mukana TE-palveluiden palveluvalikoimassa vuodesta 2010 lähtien, ja sen on työttömille työnhakijoille harkinnanvaraisesti myönnettävä palvelu. Henkilön on mahdollista suorittaa toisen ja korkea-asteen koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta omaehtoisesti päätoimisena opiskelijana työttömyysetuudella. Tällöin tuetun koulutuksen enimmäiskesto on 24 kuukautta, mutta opiskelu itsessään voi kestää kauemminkin.

Työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua on tutkittu toiminnan toimivuuden ja toimintaan osallistuneiden työllisyyskehityksen seurannan näkökulmasta. Lisäksi on tuotettu analyysitietoa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun järjestelmän muutoksista ja toimivuudesta. Varsinaista vaikuttavuustutkimusta ja -tietoa työllisyydestä on kuitenkin saatavilla verrattain vähän.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun suosio on sen käyttöönoton jälkeen kasvanut merkittävästi. Omaehtoisesta opiskelusta on tullut keskeinen palvelu erityisesti maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille ja naisille. Usein suomalaistaustaisilla työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisesti opiskelevilla on myös aiempi toiseen asteen tutkinto taustalla. Palvelun kohdentumisesta ja vaikuttavuudesta eri asiakasryhmille ei ole juuri ole aikaisempaa tietoa.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida formatiivisesti työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun (jatkossa OMO) toimivuutta prosessina ja kuinka hyvin harkinnanvarainen OMO täyttää sille tunnistetut tehtävänsä, tuoko se lisäarvoa osaamisen kehittämisen ekosysteemissä ja onko se siten tarkoituksenmukainen osa työvoima- ja koulutuspalvelujärjestelmää. 

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Selvityksen tuottamaa tietoa ja kehittämisehdotuksia tullaan hyödyntämään työ- ja elinkeinoministeriön työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista sekä osaavan työvoiman saatavuutta koskevassa politiikkatyössä, soveltuvin osin yhteistyössä esim. valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Lisäksi raportin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää työvoimapalveluiden vuoden 2025 alusta lukien toteutuvaa siirtoa kunnille ja perustettaville työllisyydenhoitoalueille valmisteltaessa sekä tulevia palvelumalleja edellä mainituilla tahoilla kehitettäessä. 

Hankkeen tuloksista on alustavasti suunnitteilla verkossa toteutettava tilaisuus sekä artikkeli Työpoliittisessa aikakauskirjassa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group Oy, p. 050 530 4737, etunimi.sukunimi(at)owalgroup.com

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen väylänä

Yhteyshenkilö ministeriössä