Hyppää sisältöön

Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

149 981 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–5/2021

Väestö ikääntyy Suomessa, koska lapsia syntyy vähän ja elinajat pitenevät. Nettomaahanmuutto on riittämätöntä kompensoimaan matalaa syntyvyyttä, minkä vuoksi työikäisten määrä supistuu. Vaikka ikääntymisen jatkuminen on hyvin todennäköistä lähivuosikymmeninä, syntyvyyteen, kuolleisuuteen ja maahanmuuttoon liittyy merkittävää epävarmuutta. Väestörakenteen muutoksella on merkittäviä vaikutuksia kokonaistaloudellisiin muuttujiin, kuten talouskasvuun ja investointeihin.

Ikäsuhteen muutos heikentää julkista taloutta ja hyvinvointivaltion nykyisellä rahoitusrakenteella myös tulevien sukupolvien asemaa suhteessa nykyisiin. Samalla työtulojen ja pääomatulojen suhde muuttuu. Huoltosuhteen muutoksen ei toivottuja vaikutuksia työllisten määrään voidaan vaimentaa joko suoraan väestöpolitiikalla, kuten maahanmuuton säännöksiä muuttamalla, tai työllisyysastetta nostavalla politiikalla. Työn tuottavuutta voidaan nostaa automaatiolla. Lisäksi sukupolvien välistä tulonjakoa voidaan tasata lisäämällä julkisen talouden nettovarallisuutta, tai muuttamalla etuussääntöjä ja verotusta.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa tulevan väestökehityksen ja erilaisten työvoiman tarjontaa kasvattavien politiikkatoimien vaikutuksista kansantalouteen ja julkiseen talouteen. Tutkimuksessa käytettiin Etlan sukupolvimallia väestörakenteen ennustetun muutoksen kokonaistaloudellisten vaikutusten kuvaamiseen painottaen raportoinnissa erityisesti työvoiman tarjontaa ja talouskasvua.

Malli tuotti samalla väestömuutosten vaikutukset julkisten menojen, tulojen ja tasapainon uriin pitkälle tulevaisuuteen ja sen tuloksista laskettiin kestävyysvaje eri aikahorisonteilla. Tulevien väestömuutosten epävarmuus otettiin huomioon tekemällä stokastinen väestöennustemalli, ja käyttämällä sen simuloituja realisaatiota syötteenä sukupolvimallissa. Toisessa osassa tarkasteltiin erilaisten työvoiman tarjonnan lisäystä tavoittelevien politiikkamuutosten vaikutuksia edellä mainittuihin muuttujiin, sekä syntymäkohorttien väliseen tulonjakoon.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksista kertovaan tiedotteeseen (19.5.2021).

Ota yhteyttä:

tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, p. 050 329 6014, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Väestörakenteen muutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä