Hyppää sisältöön

Vihreä Tarjoama Liikkeessä (VITALI)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

79 976 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–6/2024

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten yritysten ympäristötuotteiden ja -palveluiden tarjoamaa ja kartoitetaan sellaisia kaupanesteitä, joilla voi olla vaikutusta suomalaisten tuotteiden ja ratkaisujen markkinamenestykselle vientimaissa. Politiikkavalmistelun ja investointien näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, millaisia tuotteiden vihreyden dynaamiseen muutokseen ja niiden luokitteluun liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä murrokseen kytkeytyy. Selvityksellä tuetaan elinkeino- ja kauppapolitiikan parissa työskentelevien viranomaisten työtä heidän määritellessään ja ajaessaan Suomen taloudellista etua.

Käsitykset vihreiden tuotteiden ympäristömyötäisyydestä ovat liikkeessä, jota määrittävää yhtäältä kiristyvä sääntely ja toisaalta nopeasti etenevät innovaatiot. Myös tuotteiden luokittelut ja hyväksyttävyys ovat nopeassa muutoksessa. Tuotteiden vihreyden asteella on merkittäviä eroja jopa sinänsä ympäristöystävällisinä pidetyissä energiamurroksen teknologioissa, kuten tuuli- ja aurinkovoima, lämpöpumput, sähkön siirto- ja varastointiteknologiat.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa laaja ja riittävän syvä yleiskuva suomalaisten yritysten tarjoamasta ilmasto-, kiertotalous- ja ympäristötuotteissa sekä siitä minkälaisia kaupanesteitä suomalaisten yritysten ko. tuotteet kohtaavat ja millä markkinoilla kaupanesteet voivat kohdistua suomalaiseen ilmasto- kiertotalous- ja ympäristötuotteiden vientiin. Hankkeessa myös arvioidaan, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä uudistuviin tuotteiden luokitteluihin ja niiden kategorioihin voi liittyä.

Tutkimus toteutetaan arvioimalla ensiksi kirjallisuudesta löytyviä ja käytössä olevia ympäristömyötäisyyden kriteerejä ja niiden perusteella laadittuja luokitteluja. Kiinnostuksen kohteena on myös kriteerien ja luokittelujen muuttuminen ajan saatossa. Saatuja tuloksia käytetään tarjoaman määrän ja laadun selvittämiseksi laajoista tilastoaineistoista.

Ilmastokriisi on saanut aikaiseksi ennennäkemättömän innovaatiovyöryn energiamurroksen teknologioissa. On oleellista selvittää ilmasto-, kiertotalous-, ja ympäristötuotteiden tarjoaman kehitystä uusilla, tässä ehdotetuilla kriteereillä.

Ota yhteyttä:

Erityisasiantuntija Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 847, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Suomalaisyritysten tarjoama ympäristötavaroissa ja -palveluissa

Yhteyshenkilö ministeriössä