Hyppää sisältöön

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

372 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–4/2023

Vihreä siirtymä kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta, vähäisempiä ympäristöriskejä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista on omaksuttu nopeasti politiikkatavoitteeksi sekä kansallisesti että EU-tasolla. Tämän seurauksena monet sen systeemiset vaikutukset ovat vielä epäselviä. Yksi tällainen alue on osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyvät muutospaineet. Hiilineutraalisuustavoite 2035 ja muut kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kiireellisiä koulutuksen uudistuksia, koska osaamistarpeisiin vastaaminen vie vuosia.

Kirjallisuudessa esitettyjen havaintojen perusteella vihreään siirtymään suoranaisesti liittyvät työtehtävät ovat vähemmän rutiininomaisia ja vaativat enemmän koulutusta ja analyyttisia taitoja kuin ei-vihreät työtehtävät. Siirtymä edellyttää uutta teknologiaa, tuotantoa ja palveluja, jotka heijastuvat muutoksina ammatti- ja elinkeinorakenteissa. Työtehtävien muuttuessa, uusien syntyessä ja vanhojen hävitessä osaamista on päivitettävä useilla sektoreilla, mikä haastaa sekä työmarkkinoita että koulutusjärjestelmää.

Vihreä siirtymä edellyttää tiettyjen alojen painottamista koulutusjärjestelmässä, mutta samalla on huomioitava muutoksen mahdollisesti eriarvoistavat vaikutukset. Tiettyjen alojen osaamisen painottumisen lisäksi vihreä siirtymä edellyttää yleisen kestävyysosaamisen vahvistamista alasta riippumatta. Kestävyyssiirtymä luo siis sekä lyhyen että pitkän aikavälin osaamistarpeita, joihin koulutuksen ja jatkuvan oppimisen on sopeuduttava ja tarjottava vastauksia, aina varhaiskasvatuksesta tohtorinkoulutukseen.

Vaikka Suomessa on olemassa sekä laadukasta dataa vihreän siirtymän aiheuttamista työpaikkojen määrän ja laadun muutoksista että laadullista tietoa koulutusjärjestelmän potentiaalisista muutostarpeista, ei näitä ole vielä tuotu yhteen systemaattisesti. VISIOS-hanke vastasi tähän tarpeeseen.

Tutkimushankkeen päätavoite oli tutkia ja kuvata laajasti vihreän siirtymän luomia osaamis- ja koulutustarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Keskeistä oli tarkastella, mitä konkreettisia vaikutuksia siirtymällä on ammatti- ja elinkeinorakenteeseen ja tuottaa suosituksia tämän pohjalta koulutuksen ja oppimisympäristöjen muutoksista. Samalla tarkasteltiin myös formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisia ja kolmannen sektorin tapoja edistää vihreää osaamista Suomessa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Tietoa on hyödynnetty hallinnonalakohtaisessa valmistautumisessa alkavaan hallituskauteen. Euroopan laajuinen kaksoissiirtymän toteuttamisen edellyttämän osaamisen kerryttäminen vaatii koulutussisältöjen ja -järjestelmän muutosten lisäksi elämänlevyistä oppimista – ja myös yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tietoon perustuvia päätöksiä arjessa selviytymiseksi. Raportti antaa eväät hahmottaa kokonaisuuden monimutkaisuus ja toimenpiteiden erilaiset aikajänteet.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti, Demos Helsinki, p. 040 722 4931, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet

Yhteyshenkilö ministeriössä