Hyppää sisältöön

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto)

Päättynyt

Toteuttajat

Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Örebro universitet, Merete Havre, Kärt Salumaa-Lepik

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot:

Kesto: 2/2022–5/2023

Tutkimushankkeen tiedon tarve liittyi viranomaisten väliseen oma-aloitteiseen turvallisuus- ja rikostorjuntaperusteiseen tietojenvaihtoon sekä sen yhteydessä esiintyviin ongelmiin, tulkintoihin ja sääntelyn kehittämistarpeisiin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta kyse on rikostorjunnan tehostamisesta ja myös kokonaisturvallisuuden kehittämisestä.

Viranomaisten välisellä tietojenvaihdolla on useita tarkoituksia. Tietojenvaihtoa tapahtuu asioiden käsittelyn yhteydessä osana viranomaiselle säädettyä selvittämis- tai tutkintavelvollisuutta. Viranomaisten välillä tietojenvaihdolla on merkitystä moniviranmaistilanteissa sekä myös tilanteissa, joissa toinen viranomainen tekee toisen viranomaisen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvaan asiaan liittyvän havainnon, jolla voi olla merkitystä esimerkiksi valvontatehtävien hoitamisessa tai rikollisuuden selvittämisessä ja torjunnassa. Viranomaisten välillä tietojen yhdistäminen voi myös paljastaa epäkohtia, jotka edellyttävät toimivaltaiselta viranomaiselta toimenpiteitä. Tietojenvaihdolla on myös viranomaisten toiminnan toiminnalliseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä perusteita. Toisaalta viranomaisen tiedonsaantia rajoittavat paitsi salassapitosääntely, mutta myös henkilötietojen suojaan liittyvät syyt.

Viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta on säädetty monilla erilaisilla sääntelymalleilla. Laissa voi olla säädettynä viranomaisen tiedonsaantioikeudesta, tietojen luovutusoikeudesta, ilmoitusvelvollisuudesta, oma-aloitteisesta tiedonantovelvollisuudesta, oma-aloitteisesta tietojenanto-oikeudesta sekä suostumukseen perustuvasta tietojen antamisesta.

Viranomaisten toimintaympäristön muuttuessa yhä vaativammaksi tiedon merkitys organisaation strategiaa ja siten toimintaa ohjaavana korostuu tulevaisuudessa entisestään. Kyse on yhä useammin tulevaisuuteen kohdistuvasta ja ennakoivasta tiedosta sekä sitä koskevasta osaamisesta. Sujuva ja esteetön tiedonkulku on viranomaistoiminnalle ensisijaisen tärkeää eikä ainoastaan tilannekuvan ja ennalta estävän toiminnan kannalta. Jotta tehdyt ratkaisut ovat mahdollisimman oikeita ja perusteltuja, tarvitaan olennainen ja riittävä tieto päätöksen ja toiminnan tueksi.

Hankkeen tulokset hyödyttävät lainvalmistelua, turvallisuus- ja rikoksentorjuntaviranomaisia sekä muita valtion ja kuntien viranomaisia. Hankkeen tulokset luovat myös edellytyksiä kokonaisturvallisuuden kehittämiselle sekä rikoksentorjunnan tehostamiselle. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös hankkeessa mukana olevien organisaatioiden opetustoiminnassa. Tutkimushanke kytkeytyy Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella toimivan julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmän informaatio-oikeudelliseen tutkimukseen.

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää viranomaisten välistä turvallisuusperusteista tietojenvaihtoa ja siihen liittyviä ongelmia sekä lainsäädännön kehittämistarpeita. Päätavoitteena oli muodostaa suositukset viranomaisten oma-aloitteisen tietojenvaihdon kehittämiseksi ja tehostamiseksi niin lainsäädäntöä, mahdollisuuksien mukaan tulkintoja kuin toimintatapoja ja osaamista kehittämällä. Tavoitteena oli myös muodostaa perustellut suositukset sääntelyvaihtoehdoille perustuslain sallimissa puitteissa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Hankkeen tietoja on hyödynnetty laajasti eri viranomaisyhteistyöryhmissä ja kevään 2023 hallitusneuvotteluissa. Tulevaisuudessa tietoa voidaan edelleen hyödyntää viranomaisten oma-aloitteista tietojenvaihtoa edelleen kehittämällä sekä muokkaamalla lainsäädäntöä niin, että tieto liikkuisi paremmin ja viranomaisten toimilla saavutettaisiin entistä enemmän rikollisuutta ja sen haittoja torjuvaa vaikuttavuutta.  

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Apulaisprofessori Mika Launiala, Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos, p. 0400 377 692, etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Viranomaisten oma-aloitteinen tietojenvaihto

Yhteyshenkilö ministeriössä