Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio (YSL-ARVIO)

Päättynyt

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–4/2022

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on eräs tärkeimmistä säädöksistä pyrittäessä hallitsemaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista johtuvia ympäristövaikutuksia. Vuonna 2000 voimaan tullut laki (86/2000) korvattiin uudella lailla EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/EU/75) toimeenpanon myötä. Lain uudistaminen toteutettiin kolmessa vaiheessa siten, että ensin tehtiin kokonaisuudistus (2014), johon kuului teollisuuspäästödirektiivin toimeenpano ja myöhemmissä vaiheissa (2015, 2017 ja 2019) lakia täydennettiin osittaisuudistuksilla. Uudistamistyön keskeisinä perusteina olivat muun muassa erilaisten menettelyjen sujuvoittaminen, hallinnollisen taakan vähentäminen sekä toimeenpanon tukeminen.

Tehtyjen uudistusten vaikutuksista ei ollut aiemmin tehty jälkikäteisarviointia, jossa arvioitaisiin systemaattisesti kerätyn ja analysoidun tiedon avulla lain uudistamisen eri vaiheiden toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä valtion että kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaan, asianosaisille ja muille toimijoille, hallintotuomioistuimille, valvontajärjestelmään sekä ympäristönsuojelun yleiseen tasoon.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli tehdä systemaattinen jälkikäteisarvio ympäristönsuojelulain muutosten tavoitteiden toteutumisesta, vaikuttavuudesta sekä vaikutuksista valtion ja kuntien viranomaisten toimintaan, asianosaisille ja muille toimijoille, hallintotuomioistuimille, valvontajärjestelmään ja ympäristönsuojelun yleiseen tasoon. Hankkeen tuloksia ja tietoja voidaan hyödyntää valtioneuvostotasoisessa päätöksenteossa ympäristönsuojelulain ja siihen kytkeytyvien muiden lakien mahdollisia muutostarpeita arvioitaessa.

Hankkeen 14 tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää edellä mainittujen seikkojen toteutumista tarkastelemalla muun muassa lupamenettelyyn kohdennettujen kevennystoimenpiteiden toimivuutta toimialakohtaisten asetusten sekä uuden ilmoitusmenettelyn avulla. Lisäksi tarkasteltiin eräisiin BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvien menettelyjen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja lupamääräysten tarkistamismenettelystä luopumisen vaikutuksia. Myös luonnonarvojen huomioiminen turvetuotannon lupapäätöksissä selvitettiin samoin kuin ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien yhteiskäsittelymahdollisuuden tarpeellisuus. Kokoavina kysymyksinä pohdittiin mahdollisia yhteensovittamishaasteita muiden ympäristöllisten lakien kanssa, kokonaisarviota toteutetuista uudistushankkeista sekä lain mahdollisia jatkokehittämistarpeita.

Tavoitteena oli myös toteuttaa pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää tietopohjaista politiikkaa koskevaa lupausta systemaattisesta vaikutusarvioinnista lainvalmistelussa sekä hallitusohjelmassa korostetun lainsäädännön jälkikäteisarvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 077, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvio

Yhteyshenkilö ministeriössä