Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Arviointi: Uusittu ympäristönsuojelulaki toimii ja vaikuttaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2022 8.38
Tiedote 219/2022
Kuva: Sakari Piippo

Ympäristönsuojelulain uudistuksella saavutettiin sujuvampia menettelyjä ja tehokkaampaa valvontaa. Myös turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvot on voitu huomioida paremmin ympäristöluvissa. 5. huhtikuuta julkaistu selvitys tarkasteli lakiuudistuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja totesi uudistukset pääosin onnistuneiksi.

Suomen ympäristökeskus ja Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy toteuttivat vuonna 2014 voimaan tulleen ja myöhemmin osittain uudistetun ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin kyselyillä ja haastatteluilla viranomaisten, toiminnanharjoittajien, tuomioistuinten ja muiden asianosaisten kokemuksia ja mielipiteitä uudistuksista.

Laissa on paljon hyvää ja toimivaa…

Selvityksen perusteella myönteisinä uudistuksina on koettu muun muassa lupahakemusten laatua ja tiedonkulkua parantaneet ennakkotapaamiset, turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvojen parempi huomioiminen lupaharkinnassa, valvonnan perustellumpi kohdistuminen ja yhdenmukaistuminen riskiperusteisuuden ja maksullisuuden myötä sekä mahdollisuus maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyyn. Myös lupamääräysten tarkistamismenettelystä luopuminen on otettu pääasiassa myönteisesti vastaan erityisesti kunnissa ja toiminnanharjoittajien keskuudessa. Menettelyt ovat uudistusten myötä osin nopeutuneet.

…mutta myös kehitettävää

Selvityksestä käy ilmi, että ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen nähdään erittäin tärkeänä menettelyitä kehitettäessä. Sama koskee myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä niihin liittyvää haitankärsijöiden asemaa. Nämä näkökohdat tulee ottaa huomioon entistäkin selkeämmin jatkossa ympäristönsuojelulainsäädäntöä kehitettäessä. Kehityskohteina nähtiin myös muun muassa lupamääräysten tarkistamismenettelyn palauttaminen tietyissä tarkemmin määriteltävissä tapauksissa, vireillepanomenettelyiden selkeyttäminen tukemaan paremmin haitankärsijöitä sekä valvontamaksujen tarkistaminen.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 077, [email protected] ja lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki-Laakso, ympäristöministeriö, p. 0295 250 150, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.