FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Luovan talouden ekosysteemikehityksen tila ja kehittämistarpeet

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.10.2018 8.46
Tiedote 461/2018

Monialaista yhteistyötä edistävä politiikka ja eri alojen toimijoita kokoavat alustat alue- ja kansallisella tasolla tukevat luovan osaamisen vahvistamista ja hyödyntämistä laajasti taloudessa ja yhteiskunnassa todetaan Teknologiantutkimuskeskus VTT:n toteuttamassa selvityksessä.

Selvityksessä laadittiin uudelleen jäsennelty ja päivitetty versio luovien alojen ekosysteemitiedoista Suomessa ja kartoitettiin luovan talouden kehittämismalleja Isossa-Britanniassa, Hollannissa ja Etelä-Koreassa. Luova toiminta jaettiin tarkastelussa neljään luokkaan: taide ja kulttuuri, luovat sisällöt, luovat palvelut, luovat ympäristöt ja alustat. Nämä eroavat toisistaan arvonluonnin logiikan, toiminnan skaalautuvuuden ja aineettoman arvon kierrätettävyyden osalta. Luovien alojen ja luovan työn moninaisuus on hyvä ottaa huomioon myös politiikkatoimia suunniteltaessa.

Monialaisten luovaa osaamista yhdistävien ekosysteemien kehittymistä edistää selvityksen mukaan alueellisten osaamiskeskittymien roolin huomioiva selkeä kansallisen tason politiikka. Business Finlandin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva kasvumoottori-aloite voisi toimia yhteistyön alustana ja kytkeä alueelliset keskittymät laajempiin ekosysteemeihin kansallisesti ja globaalisti.

Yhteinen tahtotila ja parempi kokonaiskuva luovan toiminnan laajuudesta tukee päätöksentekoa

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että luovien alojen yhteisellä äänellä, tahtotilalla ja aktiivisilla puolestapuhujilla (champions) on suuri merkitys pitkäjänteisen päätöksenteon kannalta. Toisaalta päätöksenteossa tarvitaan myös nykyistä kattavampaa kuvaa luovan toiminnan laajuudesta ja jakautumista. Tilastoinnissa käytettävät toimiala- ja ammattiluokitukset eivät mahdollista systemaattisesti kerättyyn tietoon perustuvan kokonaiskuvan saamista luovien alojen toiminnasta ja työllisyydestä koko laajuudessaan. Selvityksessä ehdotetaan, että tilastoaineistojen tarjoaman näkymän täydentämiseksi selvitetään ja pilotoidaan tekstipohjaisten aineistojen ja tekstinlouhinnan mahdollisuudet. Lisäksi suositellaan julkista tukea saaneista hankkeista kerättävän seurantatiedon systematisointia mm. käytettävien luokitusten osalta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi). Raportin on laatinut VTT:n tutkimusryhmä, jota kansainvälisessä vertailussa ovat Ison-Britannian osalta tukeneet Creative Englandin asiantuntijat ja Hollannin osalta Gerbrand Bas.

Luovan talouden ekosysteemikehityksen tila ja kehitystarpeet– Kansainväliseen vertailuun perustuva selvitys (englanniksi)

Lisätietoja:
Erikoistutkija Juha Oksanen (hankkeen projektipäällikkö), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, p. 040 742 2439, [email protected] ja neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake (hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 067, [email protected]