Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: förändringarna i arbetslivet förutsätter långsiktiga lösningar

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.4.2018 9.00
Pressmeddelande 165/2018

Arbetsformerna och anställningsförhållandena blir allt mångsidigare och förutsätter därmed långsiktiga samhälleliga lösningar bland annat i fråga om lagstiftning, social trygghet och utbildning. Det är lätt att identifiera de utmaningar som hänför sig till arbetets framtid, men inte lika lätt att fastställa politikåtgärder och konkreta lösningar för att tackla ett så komplext fenomen som förändringar i arbetet. Detta konstateras i en bakgrundsutredning som offentliggjordes torsdagen den 5 april. Den färska utredningsrapporten redogör för arbetets framtid, behov i anslutning till beslutsfattandet och samhälleliga lösningar.

Förändringar i arbetet är ett komplext fenomen som orsakar spänningar i fråga om organiseringen av arbete, arbetsinnehåll, kompetens, utkomst och arbetets betydelse. Arbetet är inte längre lika bundet till en viss tid eller plats, men förändringen sker i olika takt i olika branscher. Arbetsbeskrivningarna förändras i och med att tekniken ersätter allt fler rutinmässiga arbetsuppgifter. Arbetsmarknaden och arbetslivet i allmänhet blir mer flexibla, vilket bidrar till autonomi men också till osäkerhet i fråga om utkomst.

Det är trots allt möjligt att styra förändringen med hjälp av en gemensam, långsiktig vision. Sådana stöd i systemet för social trygghet som liknar basinkomst samt stöd för övergångar mellan olika former av arbete kan lösa problemen med förändringarna i arbetslivet. I utbildningen framhävs bland annat vikten av att i alla årskurser lära ut metakunskaper. I utbildningen behövs också ett sådant högklassigt system för livslångt lärande som omfattar hela befolkningen.

I rapporten föreslås också en verksamhetsmodell för fortsatt långsiktig diskussion om arbetets framtid. Synpunkterna i rapporten baserar sig på bland annat intervjuer med sakkunniga och beslutsfattare, workshoppar och en enkätundersökning på befolkningsnivå.

Rapporten har utarbetats inom ramen för projektet Työn murros (Förändringar i arbetet) som inleddes i augusti 2017 och som genomförs av tankesmedjan Demos Helsinki och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Som sakkunniga deltar dessutom Juha Honkatukia (Institutet för hälsa och välfärd), Anu Järvensivu (Simppelisti Oy), Heikki Hiilamo och Ville-Veikko Pulkka (Helsingfors universitet). Projektet genomförs inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Rapporten (på finska)

Rapporten utgör en bakgrundsutredning för den andra delen av regeringens framtidsredogörelse. Avsikten är att den andra delen av framtidsredogörelsen ska överlämnas till riksdagen sommaren 2018. Länk: vnk.fi/sv/framtidsredogorelse

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information: Rapporten: Johannes Koponen, direktör, Demos Helsinki, tfn 041 540 3608, [email protected] . Beredningen av regeringens framtidsredogörelse: Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 430, [email protected]