Lapsilähtöinen budjetointi

Käynnissä

Toteuttajat

NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto

Rahoitussumma

149 229 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–5/2020

Hanke vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • millaisia kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkejä ja tutkimusta on lapsibudjetoinnista ja väestölähtöisestä budjetoinnista;
  • millaisia tuloksia lapsibudjetoinnilla ja väestölähtöisellä budjetoinnilla on saatu;
  • miten esimerkkejä voidaan soveltaa osana suomalaista budjettiprosessia;
  • millaisia lapsibudjetoinnin työvälineitä voidaan esimerkkien pohjalta mallintaa;
  • miten kunta-, maakunta- ja valtiotason toimijoita voidaan tukea lapsibudjetoinnin käyttöönotossa;
  • miten lasten palveluihin kohdentuva budjettianalyysi mahdollistaa kunnan ja maakunnan yhdyspinnan onnistuneet ja tehokkaat palvelut

Hankkeella luodaan välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta. Hankkeessa luotavilla välineillä on mahdollista jäljittää lapsiin kohdistuvien julkisten määrärahojen kokonaisuus sekä arvioida panostusten vaikutuksia. Lisäksi hankkeessa selvitetään lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus sekä se, mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu aikaiseksi ja onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Hanke jakautuu neljään työpakettiin, jossa

  1. ensimmäisessä tehdään lapsibudjetoinnin nykytila-analyysi Suomesta ja kansainvälisesti,
  2. toisessa muodostetaan käsitys kotimaisten ja kansainvälisten parhaiden lapsibudjetoinnin käytäntöjen soveltamisesta laajemmin suomalaisessa budjettiprosessissa,
  3. kolmannessa mallinnetaan lapsibudjetoinnin työkaluja ja välineitä ja
  4. neljännessä laaditaan tiekartta lapsibudjetoinnin käyttöönotoksi ja jalkauttamiseksi.

Hankkeen kokonaistavoitteena on mahdollistaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden johtaminen lapsi- ja perhelähtöisesti sekä tietoon perustuvasti kunnissa, maakunnissa sekä valtionhallinnon tasolla. Tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että kunnan ja maakunnan yhdyspinnoilla olevat lasten, nuorten ja perheiden palvelut toimivat tehokkaasti sekä tarjota tukea valtionhallinnon (ennen kaikkea OKM ja STM) kansalliselle lapsibudjetoinnin ohjaukselle. Hanke tukee sitä, että lapsibudjetointi toimii keskeisenä tiedolla johtamisen välineenä niin kunnille, maakunnille kuin valtionhallinnolle.

Ota yhteyttä:

Senior manager Virve Jokiranta, NHG Consulting, p. 050 346 7116, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Lapsibudjetointi

Yhteyshenkilö ministeriössä