Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset

Käynnissä

Toteuttajat

Pöyry Management Consulting Oy

Rahoitussumma

99 935 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 12/2017–12/2019

Päästökauppadirektiivin neuvottelut ovat tulossa päätökseen, mutta lähivuosina neuvotteluja käydään direktiivin delegoiduista ja toimeenpanosäädöksistä. Päästökauppadirektiivin delegoidut ja toimeenpanosäädökset voivat vaikuttaa merkittävästi suomalaisen energiaintensiivisen vientiteollisuuden ilmaiseksi saamiin päästöoikeuksiin, sekä kaukolämpösektorin saamiin päästöoikeuksiin. Ilmaisjaon määrällä voi olla merkittäviä vaikutuksia vientiteollisuuden kilpailukykyyn, jolloin on tärkeää että neuvotteluissa on ajantasaista tietoa asetusten yksityiskohtaisista vaikutuksista teollisuuden ilmaisjakoon ja hiilivuotolistalle tuleviin toimialoihin. Hiilivuotolistalle kuuluvat teollisuuden alat saavat ilmaisia päästöoikeuksia jopa 100 % vertailuarvon mukaisista määristä, kun taas ulkopuolelle jäävät alat saavat 30 % tai vähemmän vertailuarvon mukaisesta määrästä. Kustannusvaikutus voi tällöin muodostua merkittäviksi joillekin toimialoille. Mikäli neuvotteluissa voidaan edistää joidenkin Suomelle merkittävien toimialojen kohtelua hiilivuotoasiassa, on tämä tärkeää tunnistaa hyvissä ajoin. Hanke tukee tätä hiilivuotolistalle kuuluvien alojen sekä vertailuarvojen merkityksen analysointia Suomen kannalta. Hankkeessa arvioidaan vaikutuksia myös kaukolämpösektorille sekä CHP-sähkön tuotannolle, joiden kilpailukyvyllä on suuri merkitys koko Suomen energiajärjestelmälle. Lisäksi hankkeessa arvioidaan päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaation merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn kannalta, sillä myös tällä tavoin voidaan pyrkiä torjumaan hiilivuotoa.  

Työn tavoitteena on arvioida päästökauppadirektiivin delegoitujen ja toimeenpanoasetusten vaihtoehtojen vaikutuksia Suomen teollisuuteen ja energiantuotantoon. Hanke tuottaa tietoa työ- ja elinkeinonoministeriön käyttöön asetuksiin liittyvien neuvottelujen tueksi. Hankkeen tavoitteena on tukea ministeriötä asiakokonaisuuden arvioinnissa sekä tarjota analyysituloksia yksittäisiin, tarkempiin kysymyksiin vastaamiseksi neuvotteluiden edistyessä. Tarvittaessa työn tavoitteita voidaan suunnata tarkemmin ohjausryhmän kanssa sovittavalla tavalla.

Tutustu hankkeen raportteihin:

Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset – selvitys ja tiedote (13.2.2019)

Ota yhteyttä:

Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting Oy, p. 040 754 4922, [email protected]

Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset

Yhteyshenkilö ministeriössä