Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi

Käynnissä

Toteuttajat

Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2017–11/2019

Suomalaiset työmarkkinat ja nuorten koulutusvalinnat ovat vahvasti sukupuolisegregoituneet. Segregaation syyt kytkeytyvät erilaisiin yksilö- ja mikrotason prosesseihin sekä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden institutionaalisiin tekijöihin. Yhtenä keskeisenä syynä segregaatiolle nähdään stereotyyppiset sukupuolirooliodotukset. Näiden rooliodotusten muuttaminen on haasteellista, koska ne ovat rakentuneet pitkän ajan kuluessa, ja vaikuttavat ‘pinnan alla’ yksilöiden ja yhteisöjen tiedostamattomina asenteina ja käytäntöinä sekä näkyvissä, itseään vahvistavina, esimerkiksi tiettyjen koulutusalojen mainoskuvissa. Vaikka esimerkiksi koulutusvalintoja ja niitä tukevaa ohjausta on tutkittu laajalti, on tutkimustietoa sukupuolistereotypioiden merkityksestä nuorten ammattikäsityksissä ja koulutusvalinnoissa vain vähän. Tutkimuksella pyritäänkin vastaamaan seuraaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin:

  1. Millaisten käsitysten ja prosessien tuloksena nuoret päätyvät valitsemaan tiettyjä ammattialoja, ja mitä sukupuolittuneita merkityksiä valintoihin liittyy? 
  2. Miten nais/miesenemmistöisiä aloja voitaisiin tehdä houkuttelevammiksi myös näillä aloilla nyt vähemmistönä olevan sukupuolen edustajien silmissä, ja poistaa näille aloille hakeutumisen tiellä olevia esteitä?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ammattikäsityksistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja niissä tapahtuneista muutoksista viimeisten 20 vuoden aikana. Hankkeessa tutkitaan nuorten ammattikäsityksiin liittyviä merkityksiä ja niiden paikantumista eri elämänalueisiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti mahdollisiin eroihin tyttöjen ja poikien ammattikäsityksissä ja niitä selittävissä tekijöissä. Tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan sukupuolisegregoituneita ammattikäsityksiä ja niiden syntymistä sekä parantamaan yleistä ymmärrystä sukupuolisegregoituneiden koulutusvalintojen ja työmarkkinoiden muodostumisesta.

Tutkimustiedon pohjalta kehitetään sukupuolierojen kaventamista tukevia suosituksia ja käytäntöjä niin, että nais-/miesenemmistöiset alat olisivat tulevaisuudessa houkuttelevampia molemmille sukupuolille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa määrällinen indikaattori sukupuolittuneisuuden seurantaan tulevaisuudessa. Hanke tarjoaa tietoa päätöksentekijöille erityisesti koulutus- ja työmarkkinapolitiikassa, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, opettajien ja ohjaajien kouluttajille, perus- ja toisen asteen oppilaitoksille sekä nuorten vapaa-aikaan liittyville toimijoille, kuten harrastusjärjestöille ja nuorisoalan järjestöille. Se tuottaa materiaalia myös yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeen keskeinen kohderyhmä ovat nuoret, joille hankkeessa viestitään aktiivisesti nuorilta nuorille -periaatteella. 

Ota yhteyttä:

tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusseura ry, p. 040 542 5446, tommi.hoikkala(at)nuorisotutkimus.fi sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön projektipäällikkö Alina Inkinen, p. 050 439 2611, alina.inkinen(at)otus.fi, tutkija Virve Murto, p. 050 367 7259, virve.murto(at)otus.fi sekä tutkija Rasmus Reinikainen, rasmus.reinikainen(at)otus.fi

Nais- ja miesenemmistöisten koulutusalojen segregaation purkaminen Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä