Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot:

Kesto: 2/2018–10/2018

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävät vähentämistavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian osuuden tuntuvaa lisäämistä. Tämän johdosta on hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoitteeksi saada liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa ja 50 000 (bio)kaasuautoa. Autokannan uudistuessa verrattain hitaasti ja po. autojen tarjonnan ollessa vielä harvalukuista, tarvitaan tietoa siitä, millä keinoin mainitut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Päästöjen vähentämistavoitteesta tekee erityisen haasteellisen se tosiasia, että siinä tavoitellaan suurta muutosta erittäin monimutkaisessa ja runsaasti sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, mutta samalla muutos tapahtuu jopa yksittäisten kuluttajien tekemien päätösten kautta, ei millään lain muutoksella tai hallinnollisella määräyksellä. Julkinen valta voi toimia ainoastaan muutosagenttina ja pyrkiä erilaisin kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta, ja pyrkiä myötävaikuttamaan päätöksentekoon eri tahoilla ja tasoilla. Tämän muutoksen tehostamiseksi tarvitaan tietoa markkinoiden kehityksestä sekä eri ohjauskeinojen ja kannustimien toimivuudesta Suomen olosuhteissa.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää sähkö- ja kaasuautojen markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät Suomessa ja sen kautta hahmottaa, millä edellytyksillä on mahdollista saavuttaa energia- ja ilmastostrategiaan sisältyvät tavoitteet sähkö- ja kaasuautojen yleisyyden suhteen. Tähän liittyen arvioidaan erilaisten kannustimien toimivuutta ja kustannustehokkuutta Suomen tilanteessa, ja laaditaan sisältöä erilaisiin ja eri kohderyhmille suunnattaviksi tarkoitettuihin viestintäkampanjoihin. Lisäksi pyritään tukemaan sähköautojen lataamista erilaisissa ja erityyppisissä asuinkiinteistöissä tuottamalla sekä lataus-ja talotekniikkaan että hallinnollisiin menettelyihin liittyvää tietoaineistoa.

Ota yhteyttä:

Tutkimustiimin päällikkö Mikko Pihlatie, VTT, p. 0400 430 395, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Yhteyshenkilö ministeriössä:

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2560, etunimi.sukunimi(at)lvm.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämiskeinot