Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)

Käynnissä

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2019–1/2020

Puhdas makea vesi on ihmistoiminnan kannalta eräs keskeisimmistä luonnonvaroista. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna puhtaan makean veden riittämättömyys on toistuvasti kolmen merkityksellisimmän riskin joukossa yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kanssa. Runsaiden vesivarojen Suomi pyrkii kierto- ja biotalouden mallimaaksi ja sinisen biotalouden strategian visiossa vuodelle 2030 “suomalaiset ja kansainväliset toimijat ratkaisevat yhdessä veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyviä kansallisia ja globaaleja haasteita sekä tuottavat uusia hyvinvointia luovia innovaatioita”. Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisut liittyvät käytetyn veden sisältämien aineiden ja energian talteenottoon, vesitehokkuuden parantamiseen ja veden hukan vähentämiseen sekä kestävään veden uudelleenkäyttöön. Näiden ratkaisujen laajamittaisempi käyttöönotto ja jatkokehittäminen ja vientipotentiaalin realisoituminen edellyttävät muutoksia taloudellisten, lainsäädännöllisten ja informatiivisten ohjauskeinojen käyttöön. Perusteltu ja tarkoituksenmukainen ohjauskeinojen valinta vaatii monipuolista analyysiä eri ohjauskeinojen vaikuttavuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta. Edellä mainittujen ratkaisujen valtavirtaistumiseen vaikuttavat myös vesipolitiikassa ja veteen liittyvissä politiikoissa EU-tasolla tehtävät päätökset.

Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE) -hankkeella on kolme päätavoitetta. Ensinnäkin hanke tuottaa toimialakohtaisia esimerkkikuvauksia sisältävän yhteenvedon suomalaiseen osaamiseen perustuvista teknologioista ja ratkaisuista, joilla voidaan

  1. ottaa talteen veden sisältämien aineita ja energiaa,
  2. parantaa vesitehokkuutta eri toimialoilla,
  3. vähentää veden hukkaa ja
  4. lisätä kestäviä veden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Yhteenvedossa, jonka laadinnassa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja haastatteluita, arvioidaan myös näiden teknologioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toisekseen hanke tunnistaa edellä mainittujen ratkaisujen käyttöönottoon ja monistamiseen liittyviä edellytyksiä, ajureita ja esteitä. Tässä yhteydessä tuotetaan vesi- ja jätevesitilinpidon hyödyntämiseen perustuva kvantitatiivinen arvio näiden ratkaisuiden monistamisen potentiaalista veden käytön kannalta keskeisillä toimialoilla Suomessa. Niitä ovat kasvinviljely, kalatalous, elintarviketeollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus, perusmetallien valmistus, vesi- ja jätevesihuolto, jätteiden käsittely, energiantuotanto ja tietyt palvelut, kuten terveyspalvelut ja urheilutoiminta. Hankkeen kolmas päätavoite on tuottaa - vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa - monipuoliseen analyysiin perustuva ehdotus taloudellisista ja lainsäädännöllisista ohjauskeinoista sekä tarkastella uusia rahoitusmalleja, joilla voidaan edistää edellä mainittujen vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistumista Suomessa ja kotimaisten yritysten vientipotentiaalin kehittymistä ja realisoitumista. Hanke arvioi näitä päätavoitteita myös EU:n vesipolitiikan ja veteen liittyvien politiikkojen muutosten ja muutostarpeiden näkökulmista.

Ota yhteyttä:

Ryhmäpäällikkö, TkT Jani Salminen, SYKE, p. 0295 251 608, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi, Twitter: JSalminenSYKE

Vedenkierrätyksen kannusteet

Yhteyshenkilö ministeriössä